maandag, februari 17, 2020

Stichting Kindvoorop: last onder dwangsom

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Kindvoorop, een stichting voor kleinschalige jeugdhulp in Glanerbrug (gemeente Enschede), op 13 december 2019 een last onder dwangsom opgelegd. Kindvoorop voldoet niet aan een eerder opgelegde aanwijzing. De inspectie heeft blijvende zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulp die Kindvoorop biedt.
Wat is er aan de hand?
De inspectie gaf Kindvoorop op 4 juli 2019 een aanwijzing omdat de kwaliteit van de geboden jeugdhulp in het geding was. Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie de zorgaanbieder verplicht om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren.
Uiterlijk binnen vier maanden moest de organisatie de tekortkomingen op de thema’s ‘uitvoering hulpverlening’,veiligheid’, ‘leefklimaat’ en ‘bestuurlijke organisatie’ wegnemen. Dit zijn thema’s uit het toetsingskader ‘Verantwoorde Hulp voor Jeugd’. Daarin staat waaraan de inspectie de kwaliteit van jeugdhulp afmeet.
De inspectie stelt vast dat Kindvoorop nog niet voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. Om te zorgen dat Kindvoorop alsnog aan de aanwijzing voldoet, legt de inspectie een last onder dwangsom op.
De inspectie maakt dit nu pas openbaar omdat Kindvoorop een voorlopige voorziening indiende tegen de last onder dwangsom en de openbaarmaking hiervan. De rechter heeft echter de opschorting van de last onder dwangsom en de openbaarmaking niet toegekend.


 • In november 2019 voerde de inspectie een hertoets uit bij Kindvoorop. Doel was de veertien normen uit de aanwijzing te toetsen, die zien op zeventien verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Kindvoorop voldeed op het moment van het onderzoek aan vier van deze zeventien getoetste verwachtingen. Aan dertien verwachtingen voldeed Kindvoorop niet. De inspectie trof tekortkomingen aan binnen de vier thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat en organisatie.

 • [Op basis van deze hertoets concludeert de inspectie dat Kindvoorop niet of niet volledig voldoet aan elf van de veertien normen die zijn opgenomen in de aanwijzing van 4 juli 2019. Om de aanwijzing alsnog bestuurlijk af te dwingen legt de inspectie aan Kindvoorop een last onder dwangsom op.

 • Kindvoorop heeft onvoldoende verbetering gerealiseerd op de volgende criteria:

 •  1.1. Professionals bieden passende hulp
 •  1.2. Professionals werken volgens professionele standaarden
 •  2.1. Professionals houden goed zicht op de veiligheid van jeugdigen
 •  2.2. Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen
 •  3.1. De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit
 •  3.3. Professionals hebben een respectvolle houding naar de jeugdigen
 •  5.1. De aanbieder voert systematisch kwaliteitsmanagement uit
 •  5.2. De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in]

Hoe nu verder?

Voor elke week dat Kindvoorop de genoemde tekortkoming niet heeft weggenomen, is zij een geldbedrag (dwangsom) van €2.000,- verschuldigd. Het maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen is in totaal €20.000,-. Er geldt een begunstigingstermijn voor de verbeteringen die Kindvoorop moet doorvoeren. Dat betekent dat er geen dwangsom wordt geïnd als Kindvoorop periode voldoet aan de normen. Kindvoorop mag geen nieuwe jeugdigen aannemen totdat is voldaan aan alle genoemde vereisten en normen. De begunstigingstermijn loopt af op 2 maart 2020.

Geen opmerkingen: