maandag, juli 23, 2018

het verhaal van de bandenplakker


Kwetsbare Talen

Yep, mijn band is bijna weer leeg!
Maar als ik nou effe een plekkie in de schaduw gebruik, dikke kans dat ik 'm dan nog net haal....
ik ben zo ontzettend benieuwd of die koter van 'm nou over is
en of je inmiddelks op het gymnasium nou al Tjadtjikistanees ipv Grieks of Latijn kunt  doen:
hoedjes met pompoentjes en een jurkje van zij.
Salaam Europa.

zondag, juli 22, 2018

Content within this story may be distressing to some readers.

KLIK
".....
Hoor! hoor! beschaafd Euroop! Kolumbus wereld klagen,
Waar Cortez heeft gewoed,
Het monster Pizarra miljoenen heeft verslagen,
Verdronken in hun bloed;
De Antilles op hun grond geen naneef zelfs meer dragen
Van 't eertijds talrijk volk;
De bloedhond werd gebruikt, om op den mensch te jagen,
Ontvlugt aan zwaard en dolk.

Wat kreet, o Afrika! dreunt aan uw doodsche stranden,
't Is moederlijk geween:
De Christen Zamoë! slaat aan uw kroost zijn handen
En heeft een hart van steen;
Ras folteren uw zoon de zware slavenbanden
In het vergiftigd oord,
Waar loodregt op hun hoofd de zonnestralen branden
En hem den zweepslag moordt.
Bengalen! heeft de hel haar plagen uitgespogen,
Toen ze u die tijgers zond,
Met bloeddorst in hun hart, met roofzucht in hun oogen,
Vervloeking in den mond;
Wie, vreedzame Indiaan! wie zal uw tranen droogen,
Een weldaad wordt de dood,
Wat balsem brengen ze u, wiens merg is uitgezogen,
Mijn God! de hongersnood.

Neen, zwijg Europa! zwijg van 't licht, dat gij deedt rijzen;
Te regt vervloekt u de aard!
Wie zal den stouten geest, 't vernuft eens booswichts prijzen,
Die list met moordzucht paart?
.....  "

BRON

vrijdag, juli 20, 2018

parelvissen

busje komt zo


An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Galletjes, ook Curaçao 'diep geraakt' door uitspraken Blok

NOS 20-7-2018 
klik

Art & The great hunger


KLIK


   In Australië is groot gebrek aan arbei-
ders. In Londen is onlangs een vlugschrift 
in het licht verschenen, handelende over 
de verhuizing naar Australië, waarin voor-
komt, dat men daar op 180,000 volk-
planters niet minder dan 2 millioen stuks 
rundvee en 8 millioen schapen vindt, zoo
dat de voedingsmiddelen bedierven, om
dal er geene maaijers, en de wol omdat er 
geene scheerders genoeg aanwezig waren. 
De regering in Adelaide heeft eene be-
kendmaking laten afkondigen, volgens wel-
ke elk, die 80 Engelsche morgen land aan-
koopt, vrijen overtogt voor 3 door hem aan. 
gewezen volwassen personen of 6 kinde-
ren beneden de veertien jaren zoude wor-
den toegestaan. De verhuizing uit Enge-
land neemt dan ook elk jaar toe. Eene 
inmenging van staatswege is noch noodza-
kelyk, noch raadzaam ; maar de staat heeft 
toch zyn regt van oppertoezigt, dat gelyk 
elk regt ook een pligt voorschryft, die nog 
met veel meer zorg dient volbragt te wor-
klik
den. Alleen door verhuizing kan gewis 
de verarming der massa niet weggenomen 
worden, vooral daar menschen met eenig 
vermogen dezelfde neiging tot verhuizing 
en daardoor nog betere Uitzigten, dan de geheel armen hebben.

   Den eersten Juny jl. vertrok een Gezel-
schap van 200 meisjes en jonge vrouwen 
met de Royal George van Plymouth naar 
Sydney in Nieuw Wallis. Zy worden kos-
teloos overgevoerd, onder toezigt der Au-
stralische land- en emigratie commissie,
door welke zy op verschillende plaatsen van 
Ierland zyn uitgekozen. De groote be-
hoefte aan dienstboden en de onevenredig-
heid der seksen in die koloniën zyn langen
tyd het onderwerp van beschouwingen ge-
weest en hebben thans eindelyk tot dezen 
maatregel aanleiding gegeven. Een half 
dozyn deftige matronen is belast met de 
zorg voor deze zeldzame vracht.

maandag, juli 16, 2018

Cadillac vs Harley


BRON

Sardinha escabeche na panela de pressão Kip zegt niet meer tok, hè zuurzak? Het boemerangeffect

klik 


KLIK

AVV I: in 1964  brak de pleuris uit
Msr Bury Palliser, 1902
AVV II  arme Goof wint een krat citroenen en een fles azijn
AVV III: Trix fixt het: ik kan bijna een hak zettenRepelsteeltjes' Steekselpap

"en wie zei U dat Franz Kafka was?" vroeg De Hittepetit. Amnesty geschokt door taseren bejaarde patiënt

"Ik ben van de duifies en ik hoorde dat er hier een fuif is....."

NOS


Amnesty International is geschokt door het nieuws dat politiemensen zaterdag op de psychiatrische afdeling van een verpleeginstelling in Rotterdam een stroomstootwapen hebben gebruikt tegen een 73-jarige man. Het lijkt de eerste keer te zijn dat de taser in een instelling gebruikt wordt. Volgens Amnesty is het geen incident, maar illustreert het dat de politie de risico's van het stroomstootwapen niet serieus neemt.
Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie sprak vanochtend van een heel akelige noodsituatie en vroeg om begrip voor de agent die het wapen gebruikte. "De man was door het dolle heen zichzelf aan het verwonden."
Een woordvoerder van Amnesty zegt dat ook hij begrip heeft voor de agent, "maar niet voor Grapperhaus en de politietop die agenten zonder duidelijke instructie met dit wapen de straat op sturen."

Ontluisterend

Amnesty voert al langer campagne tegen het gebruik van de taser door de Nederlandse politie. De mensenrechtenorganisatie noemt de officiële evaluatie van een pilot met het stroomstootwapen ontluisterend, omdat eruit naar voren komt dat agenten het wapen veel te makkelijk gebruiken.
Ook blijkt dat in de regio's waar de taser wordt gebruikt, de politie niet minder vaak vuurwapens is gaan inzetten. "En dat terwijl het argument voor de taser is dat de politie meer mogelijkheden in het geweldspectrum moet hebben."

Gevaarlijk

Volgens Amnesty blijkt uit onderzoek dat het gebruik van de taser tegen ouderen en mensen met psychische problemen een verhoogde kans op dodelijk letsel geeft. Het wapen zou daarom alleen door getrainde arrestatieteams moeten worden ingezet tegen criminelen, en dan nog alleen bij levensgevaarlijke situaties of bij het risico op ernstige verwondingen.
Hoe de 73-jarige demente man wel gekalmeerd had moeten worden, kan de Amnesty-woordvoerder niet zeggen. "Maar uit het feit dat een andere agent hem direct na het gebruik van de Taser kon opvangen, blijkt wel dat hij niet zo gevaarlijk was, dat ze niet dicht bij hem konden komen."

...  [compleet]


zaterdag, juli 14, 2018

Rue de Rome; ik vraag aan de kerstman .....


  1. Maak een rondje met je duim en wijsvinger met de toppen tegen elkaar.
  2. Leg de vingers op de onderkant van het puntje van je tong, en klap deze dubbel naar achteren.
  3. Duw nu met je tong je vingertopjes tegen je voortanden aan.
Was he bitten by a monkey? Le cabaret du roi en le chateau du pape


klik
Pai, afaste de mim essa cálice 
Bennington Historical Society:   Dr. Daniel Bean


KLIK

vrijdag, juli 13, 2018

woensdag, juli 11, 2018

Golden Fiction: waarom de zilverpapieretertjes in Afrika wél onderbroekjes kregen

maar geen kousen09-07-2018 
Met dank aan Elisa Hirtz, 1872
Universiteitsbibliotheek Amsterdam 
die mij mijn lijden duidden maandag, juli 09, 2018