dinsdag, januari 14, 2014

De KIB zal zich op 12/02/2014 uitspreken over de volledigheid van het dossier en de gevolgen voor het onderzoek ‘operatie kelk’ Verloop KIB 14/01/2014 m.b.t. minstens 445 pv's, arrest op 12/02/2014

Met mijn dank voor hoogelijk gewaardeerde ontvangst 

L.K. uit Limburg
 
De zitting van het KIB van 14/01/2014 begon met de vraag van L.K. of hij zich in de zaak burgerlijke partij kon stellen, verwijzend naar z’n meldingen aan de groep Mensenrechten in de Kerk in de 90-tiger jaren, om zo de zitting te kunnen volgen. Dat ging dus niet door, een burgerlijke partijstelling dient te gebeuren bij een onderzoeksrechter.
 
Het Openbaar Ministerie
 
Het Openbaar Ministerie bij monde van Lieve Pellens stelde, zoals in de KIB van 21/02/2013, dat de volledigheid van het dossier ‘operatie kelk’ voldoende gewaarborgd is door de aanvulling van het dossier met de 445 kopies van de pv’s zoals beschikbaar bij de federale politie van Brussel.
 
Meese van het bureau Van Steenbrugge 
Advocaat Meese, namens 71 burgerlijke partijen, volgde het Openbaar Ministerie en vroeg de voortzetting van het onderzoek omdat het om een beperkt aantal pv’s ging uit een zeer omvangrijk onderzoek. Het betrof niet zozeer een ‘verdwijning’ dan wel de vete tussen twee onderzoeksrechters zoals schrijnend tot uitdrukking gekomen was op de zitting van de KIB op 21/02/2013.
 
Jan Hertogen
 
Zelf legden we nog een aanvullend besluit neer en vroegen we de controle op de volledigheid door de toets in de 26 andere arrondissementen en door hen doorgestuurde pv’s mbt schuldig verzuim naar het Brusselse parket. Door nazicht in het dossier van de aard en datum van de 445 dossier was duidelijk geworden dat de verdwenen dossiers’ een doelgerichte bundeling betreffen van alle essentiële documenten, gaande van het verhoor van Adriaenssens op 28/06/2010 tot het verhoor van Devillé, Hertogen, van een 50-tal daders, een analyse van de inhoud van de pc’s van Danneels, van Vangheluwe, de nieuwe meldingen van een dertigtal slachtoffers, tot de info en het dossier van dertig bisdommen en congregaties alsmede de pv’s over de huiszoekingen in januari 2012, een lijst die de gehele periode ‘operatie kelk’ omvat, 445 lijnen lang.

Doordat gans dit pakket verdwenen is wordt de indruk gewekt dat dit samen leggen intentioneel was, met de bedoeling dat het misschien zou verdwijnen, of in handen zou komen van derden. Verder onderzoek naar hoe de verdwijning tot stand is gekomen, door verhoor van Coppens en Procureur des Konings Bulthé zijn daarom noodzakelijk. Enkel wanneer de verdwenen dossiers boven water komen kunnen de slachtoffers zich nog voluit achter hun verklaringen zetten bij een eventueel proces. Ook dienen, zoals bij een kluizenroof, de slachtoffers en ook de daders op de hoogte gebracht dat hun dossier verdwenen, en nog niet teruggevonden, ook al is een kopie van het kopie nog in het dossier aanwezig. En wanneer komt er een verontschuldiging van De Troy, Audenaert, De Waele, Bulthé aan de honderden slachtoffers over de ‘doelbewust onregelmatige inbeslagnames’ die tot op het hoogste gerechtelijke niveau als onwettig werden bestempeld. Ook het gerecht mag bij fouten zelf aan herstel doen, en of de KIB, zeker bij nietigverklaring van het gehele dossier, hierop deze actoren kan wijzen.
 
Keuleneer namens Aartsbisdom en Danneels
 
Advocaat Keuleneer namens Aartsbisdom en Danneels vroeg zich af of een vooreensluidende kopie van een kopie wel kan, en of niet enkel het geval kan zijn bij een kopie van een origineel. Veoor hem is duidelijk, het dossier is onvolledig, ondermeer ook omdat onderzoeksrechter Calewaert dit schriftelijk en ook voor het vorige KIB van 21/02/2014 heeft verklaard. Ingeval het Hof toch zou oordelen dat verder onderzoek naar de volledigheid dient te gebeuren, met Procureur des Koning en oud griffier Coppens gehoord worden. Het is de Troy zelf geweest die op KIB van 21/02/2013 verklaarde dat Bulthé de ‘waarheid’ kon vertellen over de verdwenen pv’s, ook wenste griffier Coppens maar te spreken wanneer eerst Bulthé aan het woord geweest was. Bij dit verdere onderzoek naar de ontbrekende stukken diende dit ‘tegensprekelijk’ te gebeuren, dwz met recht op wederwoord na analyse door het Hof. Keuleneer verwees in z’n betoog ook uitdrukkelijk naar een mailing van 02/02/2013 van R.V. waarin deze verklaart:
“Alle andere procedures lopen nog, met of zonder Operatie Kelk. Laten we niet vergeten dat we elk stuk dat in beslag werd genomen ondertussen kennen. Dat elk dossier werd ingekeken, of bepaalde mensen dat graag hebben of niet. Dat alle bewijzen geregistreerd zijn, en openbaar zullen gemaakt worden wanneer dit nodig is. Daarvoor is geen rechtbank meer nodig.”
 
Van Cauter namens Vangheluwe
 
Advocaat Van Cauter stelde de onvolledigheid van het dossier vast maar ging  niet zover als Keuleneer om de nietigheid te vragen, wel om na te gaan welke stukken niet meer aanwezig waren in het dossier, en welk gewicht deze stukken hadden.
 
Arrest KIB op 12/02/2014
 
Op 12/02/2014 weten we
- of de volledige nietigheid wordt uitgesproken,
- of er verder onderzoek en verhoren naar de volledigheid zullen gebeuren
- of het dossier gewoon kan voortgezet zoals het Openbaar Ministerie gevraagd heeft.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jan Hertogen

Geen opmerkingen: