zondag, januari 12, 2014

Commando Zoen

Bericht 12 januari 2014 - Nieuw KIB op 14/01/2014 over volledigheid dossier "Operatie Kelk"
                                       na de de verdwijning van minstens 445 pv’s.
                                       KIB om
9h in zaal 0.23, Poelaertplein in Brussel.

Na het definitief weren uit het onderzoeksdossier "Operatie Kelk" van alle essentiële onderzoeksgegevens als gevolg van de "doelbewust onregelmatige inbeslagname" door onderzoeksrechter De Troy op 24/06/2010 van de verklaringen van 475 slachtoffers bij Peter Adriaenssens en van dossiers bij het Aartsbisdom en Danneels, moet de rechtbank zich opnieuw uitspreken over de volledigheid van het onderzoeksdossier, bestaande uit de enkele dossiers Devillé en Halsberge, de opnieuw ingediende dossiers na de nietigverklaringen en de nieuwe meldingen na 24/06/2010.

De Cassatie rechter oordeelde op 18/06/2013 dat het arrest van het KIB van 21/02/2013 waarbij geen gebrek werd vastgesteld in het onderzoeksdossier, vernietigd werd ondermeer omdat de advocaat van Vangheluwe niet was uitgenodigd maar ook omwille van andere “grieven” ondermeer de wijze waarop de steekproef gebeurd is om de volledigheid na te gaan. Een nieuw samengesteld KIB moet zich opnieuw over de zaak in al z’n onderdelen buigen.

Wijzelf zijn, naast Danneels, Aartsbisdom en Van Gheluwe ook in cassatieberoep gegaan omdat de vorige KIB enkel de controle gedaan heeft naar de volledigheid van het dossier op basis van de toets met de PV's van Brussel, en niet van de andere meldingen vanuit de 26 andere arrondissementen. De verwijzing naar een 'steekproef' door het vorige KIB was is niet voldoende als de 26 andere arrondissementen er niet in aanwezig zijn, en het cassatieberoep beoogde ondermeer een nazicht van de volledigheid voor alle meldingen ook vanuit de andere arrondissementen buiten Brussel.

Het is in het belang van alle slachtoffers dat elke melding aanwezig is in het huidige onderzoekdossier. Daarbij komt dat op het ogenblik van de controle door het vorige KIB er nog geen volledige scan van het bestaande onderzoeksdossier aanwezig was en dat de huidige onderzoeksrechter zelf niet zeker was van de volledigheid van het dossier. Nu is die scan wel aanwezig. In de laatste zitting van het vorige KIB, waar De Troy, Coppens, de huidige onderzoeksrechter en griffier, aanwezig waren, werd ook de aanwezigheid van procureur des Konings Bulthé gevraagd voor de vorige griffier een verklaring wilde afleggen. Wat is er juist aan de hand geweest, hoe is de verdwijning te verklaren, gaat het om meer documenten dan die 445 pv’s die enkel uit de toets met de pv’s van Brussel zijn vastgesteld en vooral ook, waar bevinden zich de originele documenten. Het is essentieel dat alle meldingen van slachtoffers in het dossier zitten en dat een slachtoffer er zeker van is dat  z’n originele verklaring niet in handen van derden gekomen is. Enkel onder deze twee voorwaarden kan een verdere afhandeling van het onderzoek, in het belang van de slachtoffers verzekerd worden.


Het Openbaar Ministerie voor het Hof van Cassatie vatte onze “grieven” als eiser III, als volgt samen: “Maar ook hier blijft de vraag of de eiser III toch niet enig belang kan hebben bij zijn cassatieberoep” zo stelt het OM, “nu het bestreden arrest oordeelt dat de procedure door geen enkel gebrek is aangetast en de eiser II! aanvoert dat er geen zekerheid is omtrent de volledigheid van het strafdossier en de kamer van inbeschuldigingstelling dit niet kon nagaan aan de hand van de door haar gebruikte onderzoeksmethode, die niet voldoende betrouwbaar was. De eiser III heeft dus kritiek op het gebrek aan interne coherentie van de motivering die uiteindelijk heeft geleid tot de conclusie dat de procedure door geen enkel gebrek is aangetast. Om die redenen meen ik dat de eiser III wel degelijk een belang heeft bij zijn cassatieberoep en dat dit cassatieberoep derhalve ontvankelijk is

Dus zien wie nu allemaal genodigd zal worden rond de tafel van het KIB van 14/01/2014 om 9h in zaal 0.23 aan het Poelaertplein in Brussel, en hoe de controle op de volledigheid van het onderzoek zal gebeuren door dit nieuwe KIB.

Na het misbruik zelf, na het doelbewust onregelmatig in beslag nemen van 475 dossier te Leuven op 24/06/2010, na het ter inzage geven aan alle andere burgerlijke parijen van de verklaringen van minstens 600 slachtoffers, staan honderden slachtoffers nu voor de situatie dat hun verklaringen zoek geraakt zijn zonder dat de originelen al zijn gevonden. Ook al kunnen kopies het dossier vervolledigen, toch zal het dossier operatie kelk maar in goede orde kunnen afgesloten worden als de originele dossiers teruggevonden of boven water komen, welk slachtoffer zal nog verder getuigen als hij/zij niet zeker is waar zijn verklaringen zich bevinden?.

Jan Hertogen,

Geen opmerkingen: