zondag, februari 05, 2012

Bericht 31-01-2012 "Biechten", Overleggroep slachtoffers-kerk, "Papen vreten"

Bericht 31-01-2012 - "Biechten", Overleggroep slachtoffers-kerk, "Papen vreten"

In dit bericht 3 info’s:

1. Theaterstuk Biechten van Walter van den Broeck, 1ste voorstelling op 8/02/2012
2. Bericht aan de leden van de Overleggroep slachtoffers-kerk van 31/01/2012
3. Staartsonnet “Papen vreten”, onze bijdrage aan de gedichtendag voor deredactie.be

1. Het stilzwijgen van de ganse maatschappij in “Biechten”

Na Louis van Dievel met z’n theatermonoloog “Ik noem Roger” is het nu de beurt aan Walter van den Broeck om met “Biechten” een theaterstuk te schrijven over kindermisbruik in de kerk en hoe dit mogelijk was. Op vraag van Michael De Cock, artistiek leider van het Mechelse theatergezelschap ’t Arsenaal, gaat Walter van den Broeck in op de evolutie van de kerk de laatste 50 jaar en hoe daarin het seksueel misbruik van zovele decennia geleden kan begrepen worden.

Het interview met de aangever, Michael De Cock in de Gazet van Turnhout klinkt als een ware bevrijding na de verkrampte (re)acties die enkel de kerk in het vizier nemen. Kan kunst de wereld redden, er is misschien iets van. Een beet uit het interview in de Gazet van Turnhout:

GvT: “Je stelt uitdrukkelijk dat ‘Biechten’ veel verder wil gaan dan het brandmerken van pastoors voor het kindermisbruik.

MDC: Klopt. Ik vond dat er ongenuanceerd en heel snel geoordeeld werd. We kwamen plots in een soort van schandpaaldemocratie terecht. Natuurlijk is dat kindermisbruik niet goed te praten. Natuurlijk zijn er gigantische fouten gebeurd. Maar stellen dat alleen de Kerk en een aantal geestelijken daar alle schuld voor dragen, is te simpel en te kortzichtig. Het hele systeem waarop die maatschappij destijds gestoeld was, is daarmee voor verantwoordelijk. Het is toch fascinerend dat een ganse maatschappij dit heeft getolereerd en zich in stilzwijgen heeft gehuld.

GvT: Je wilt aantonen dat niet alleen de Kerk, maar iedereen boter op zijn hoofd had.

Voor het antwoord, zie het interview in de Gazet van Turnhout.

De première is voorzien voor donderdag 9 februari 2012 om 20h 15 in De Warande Turnhout, maar wegens teveel vraag en geen andere datum vrij is een extra voorstelling ingelast op 8 februari 2012, die dus in feite de echte première wordt, evenwel zonder een drankje achteraf. Voor deze prepremière zijn op 31/01/2012 om 14h nog meer dan 100 plaatsen vrij in een zaal die voor dit stuk 530 plaatsen omvat. Voor reservaties, zie ticketbalie op www.warande.be.


2. 31/01/2012 - Bericht aan de leden van de overleggroep slachtoffers-kerk,

ter info aan de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk
ter info aan SNAP-België
ter info aan de advocatengroep Van Steenbrugge en Mussche
ter info aan Johan Delmulle en Live Pellens van het federaal parket
ter info aan bisschop Johan Bonny en Guy Harpigny
ter info aan de Bisschoppenconferentie

Historiek

Op 6 oktober 2010 vond het laatste gesprek plaats vanuit de overleggroep slachtoffers-kerk met bisschop Harpigny in de Guimardstraat nr. 1, 1000 Brussel. De overleggroep bestond toen uit ¾ van de publiek bekende slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Hierin werd een financiële tegemoetkoming gevraagd van 120€ per maand zolang het slachtoffer leeft.

Intussen heeft de bijzondere parlementaire commissie haar werkzaamheden opgezet en afgerond en is er een arbitragecommissie samengesteld waarvan de reglementering zoals bekendgemaakt op 12 december 2011 opnieuw werd besproken en waar een aantal van de 10 voorgestelde amendementen werd weerhouden. Wachten is dus op de definitieve tekst?

Minstens 1 deelnemer van de overleggroep heeft de voorsteltekst van de bisschoppen kunnen doornemen en amenderen, hetgeen de relevantie van de kerkelijke beleidstekst uit slachtofferoogpunt is ten goede gekomen. De eindtekst is terug te vinden op de site www.misbruikindekerk.be waar men verder ook alle nuttige inlichtingen kan vinden.

Wat is het aanbod van de kerk?

Om na te gaan in welke mate het aanbod van de kerk overeenkomt met de vraag zoals aangebracht door de overleggroep slachtoffers-kerk analyseren we kort het aanbod zoals omschreven in de beleidstekst van de kerk, Verborgen verdriet.

Alle slachtoffers worden uitgenodigd om naast, voorafgaand of bijkomend aan een aanvraag bij de arbitragecommissie zich vanaf 1 januari 2012 in volle vrijheid te richten tot een van de 10 contactpunten van de kerk en de professionele opvang. Het contactpunt staat in voor contact, melding, opvang, gesprek, verwijzing, daderopvolging, daderconfrontatie en een financiële regeling die zich spiegelt aan de categorieën en bedragen zoals bepaald in de arbitragecommissie.

Alle slachtoffers zijn welkom, met inbegrip van
- die in het verleden klacht hebben ingediend met een dossier bij kerk of gerecht
- die zich tot de commissie Halsberghe gericht hebben
- degenen die reeds melding aan de Commissie Adriaenssens gedaan hebben
- die zich voor of na 16 juni 2010 gemeld hadden bij de Werkgroep Mensenrechten in de kerk
- wiens dossier opgevolgd wordt door Van Steenbrugge en Mussche en elke andere advocaat die met een slachtofferdossier begaan is
- die zich verzameld hebben rond Roel Verschueren in de dagvaarding van Paus en Belgische bisschoppen
- die zich na 24 juni 2010 gemeld hebben bij het federale of een plaatselijke parket
- de 87 burgerlijke partijstellingen, die in meerderheid al behoren tot een van bovengenoemde categorieën

Niet alleen slachtoffers maar ook familie of nabestaanden van slachtoffers kunnen zich tot de contactpunten wenden, evenals daders of familie van daders vinden er opvang en verwijzing.

Ook daderopvolging wordt verzekerd

In het opvangpunt is een vertrouwenspersoon actief die kan verwijzen naar een jurist, psycholoog, maatschappelijk werker en die ten dienste staat van alle vragen en verwachtingen van de slachtoffers en elkeen die zich tot hen richt. Een belangrijk onderdeel van het aanbod is de daderopvolging, dwz de confrontatie door de kerkelijke of religieuze overheid van de dader met de aangebrachte feiten. Het slachtoffers wordt volledig geïnformeerd over wat in deze daderconfrontatie aan de orde is geweest en wat het standpunt van de dader is. Afhankelijk van de wens van het slachtoffer, een eventuele bekentenis van de dader, de wil zich te verontschuldigen of aan herstel te werken kunnen eventueel verdere stappen naar bemiddeling, desgevallend verzoening gezet worden, al of niet onder moderatie van een externe organisatie.

En wat met de financiële tegemoetkoming

In elk geval kan men zelf een voorstel doen voor financiële tegemoetkoming, voortgaande op z’n eigen schade, al of niet refererend naar de verschillende categorieën zoals vastgelegd in de arbitragecommissie. Met moet dus niet wachten op de arbitragecommissie om tot voorstellen of regelingen over te gaan. “Betreffende de geldelijke tegemoetkoming kunnen de contactpunten eventueel verwijzen naar herstelbemiddeling of arbitrage tenzij het slachtoffer dit verwacht van het opvangpunt” zo staat te lezen in de toelichtende kerkelijke tekst voor de slachtoffers.

Het is aan elk bisdom om zich autonoom uit te spreken of ingegaan wordt op de gevraagde financiële tegemoetkoming of een aangepast voorstel te doen. Ingeval van akkoord zal een dading opgemaakt worden waarin het dossier en de verdere eisen t.a.v. het bisdom wordt afgesloten.

Arbitragecommissie kan ten allen tijde aangesproken worden

Het slachtoffer behoudt evenwel zijn volledige vrijheid om nog aan te kloppen bij de arbitragecommissie en daar, mede met de in het bisdom samengebracht elementen, een aanvraag in te dienen. Ingeval de arbitragecommissie tot een hogere tegemoetkoming beslist wordt het reeds vastgelegde en uitgekeerde bedrag in mindering gebracht. Het slachtoffer kan, eens de arbitragecommissie haar werkzaamheden aanvat, nagaan of hij deze strikt juridische procedure (nog) wenst te volgen. Hierbij zal nagegaan worden of alle andere gerechtelijke onderzoeken beëindigd zijn en eventueel ook nog financiële vergoedingen tot gevolg hebben die dan in aftrek komen van wat de arbitragecommissie beslist indien dit een hoger bedrag is.

Het is dus voor alle slachtoffers van belang of minstens interessant om zich tot een kerkelijk contactpunt te wenden, ook al zijn zij nog betrokken in een juridische procedure van welke aard ook, federaal of plaatselijk parket, dagvaarding van paus of bisschoppen, burgerlijke partijstelling enz.

Ook als de arbitragecommissie na oktober 2012 geen aanvragen meer toelaat blijft de mogelijkheid bestaan voor slachtoffers om zich tot de contactpunten te richten me inbegrip vaneen financiële tegemoetkoming.

Gemiddeld komt financiële (arbitrage)regeling overeen met vraag overleggroep

Wat de hoogte van de bedragen betreft kan vergeleken worden met wat de overleggroep slachtoffers-kerk op 6 oktober 2010 heeft voorgesteld, nl 120€ per maand voor therapiekosten en equivalente kosten zolang het slachtoffer leeft. Hierbij werd nog geen rekening gehouden met terugbetaalbaarheid door het RIZIV zodat 60€ als onderste limiet in een ‘onderhandeling’ zou kunnen aangehouden worden. De uitbetaling diende voor het verdere leven dienen gewaarborgd, gemiddeld 17 jaar voor een gemiddelde huidige leeftijd van het slachtoffers van 58 jaar. In feite werd er dus minimaal 60€ x 12 maanden x 17 jaar = 12.240€ gevraagd.

Het middenbedrag van de 4 voorgesteld categorieën van de arbitragecommissie bedraagt 12.500€ waarbij 25.000€ het maximum bedrag is, los van de uitzonderlijke toekenning van een niet gelimiteerd bedrag waarbij alle leden van de arbitragecommissie hun akkoord moeten geven. In feite heeft de arbitragecommissie gemiddeld het voorstel van de overleggroep slachtoffers-kerk gevolgd.

Het onzichtbare collectief van de slachtoffers

Zonder dat de slachtoffer onderling tot een ‘collectief’ gekomen zijn en een openlijke samenspraak hebben kunnen opzetten met de kerk waardoor zij het standpunten har(der) hadden kunnen maken, is er in feite een regeling uit de bus gekomen bekomen die tegemoetkomt aan de vragen van de slachtoffers zoals geformuleerd door de overleggroep slachtoffers-kerk en die ook conform is aan wat de arbitragecommissie als financieel tegemoetkomingkader heeft bepaald.

De 10 contactpunten maken het daarbij voor de slachtoffers opnieuw mogelijk om tot overlegde regelingen te komen, refererend naar het basiskader van financiële tegemoetkomingen van de arbitragecommissie.

Het nieuwe initiatief van de kerk herneemt de activiteit van de commissie Adriaenssens en biedt rechtstreeks een financiële tegemoetkoming aan, een positieve zaak voor de grote meerderheid van de slachtoffer, die hopelijk de weg naar deze mogelijkheden vinden.

Wie informeert de slachtoffers?

Een rechtstreeks info van al de voorliggende mogelijkheden kan maar beperkt gebeuren door de kerk zelf langs de 206 adressen die zij na de inbeslagnames overhielden van de Adriaenssens dossiers, de dossiers Halsberghe, de slachtoffers die bij de kerk zelf in vroegere tijden of na 24/06/2010 melding gedaan hebben, als zij tenminste een kopie genomen bij de nieuwe reeks inbeslagnames door De Troy.

Het federaal parket zal allicht om privacyredenen de slachtoffer op hun honger laten en hen geen info bezorgen.

Rik Devillé, Lieve Halsberghe, Van Steenbrugge, Mussche, Roel Verschueren enz. kunnen een positieve rol spelen door hun slachtoffers minstens op een concrete manier op deze nieuwe kerkelijke mogelijkheden en regelingen te wijzen en hen hierin te begeleiden.

Ook een duidelijke mededeling van alle deze concrete (kerkelijke) regelingen en de opgave van de 10 contactpunten in de pers zou voor vele slachtoffers uitzicht op erkenning, herstel en financiële tegemoetkoming kunnen bieden.

Het overleg gaat verder

Indien er nog aandachtspunten zijn, overwegingen, voorstellen die de uitvoering van het beleidsplan van de kerk kunnen verbeteren, dan kunnen deze evident gemeld worden. We zullen ze samenvoegen en als voorstel van bespreking aan de overleggroep voorleggen en een nieuwe afspraak maken met de referentiebisschoppen Bonny en Harpigny waarop, zoals in het verleden, alle leden van de overleggroep uitgenodigd worden.

Elk slachtoffer kan (opnieuw) het initiatief in handen nemen

Aan elk slachtoffer om te oordelen of hij/zij in contact wil treden met het kerkelijk contactpunt. Ik kan het aan alle slachtoffers ten zeerste aanraden, voortgaande op m’n ervaringen in het contact met Rik Bloemen, ex-directeur van het vertrouwenscentrum Limburg en z’n opvolging van m’n melding de laatste 10 maanden. Zijn professionele kunde en geduld zijn allicht exemplarisch voor wat alle 10 contactpunten voor de slachtoffers in petto hebben gezien de werking ervan in alle bisdommen op elkaar afgestemd wordt.

3. Bijdrage gedichtendag 26/01/2012 – nav oproep deredactie.be voor een actua-gedicht

Papen vreten

Door De Troy’s grollen
Laten media zich rollen.
Slachtoffers krijgen de kleren
Kunnen zich niet verweren.

Advocaten maken trammelant
Zetten heling aan de kant,
De papen zullen gevreten,
Caloten en tsjeven het weten.

Wie brengt de daders in ’t vizier
Wie gunt hen eindelijk geen plezier
Met onderzoeksrechters’ buitenspel.

De slachtoffers weten het nu wel,
Zij liggen niet meer aan banden,
En nemen hun lot in eigen handen.

En de moraal van dit verhaal,
Dat wie hard roept niet te vertrouwen is
Wie zwijgt kent enkel een begankenis,
Kom op en vecht en maak kabaal.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen,
jan@hertogen.be

Geen opmerkingen: