zaterdag, januari 30, 2016

KLIK

Europol:
minstens 10.000 vluchtelingenkinderen vermist
De organisatie vreest dat veel minderjarige asielzoekers in handen zijn gevallen van criminelen.
"Het was de nood, de dringende geestelijke en lichamelijke nood van zeker
soort van ongelukkige kinderen,voor welke de steeds zo werkzame
liefdadigheid van Amsterdamse katholieken, ik weet niet uit welke
vergetelheid, nog niet gezorgd had, die eindelijk door weinigen
opgemerkt, dezer liefde tot edelmoedige pogingen uitlokte.

Welnu Mijne Dochters, op uw bede, heb ik, (…) na alles voor god
overwogen te hebben, de regeling uwer Congregatie vaststgesteld
en verleen ik u bij dezen op den voet dier regeling de erkenning
en vestiging als religieuze congregatie."


Gegeven te Sassenheim den 26en September 1857 
Franciscus Jacobus,
Bisschop van Haarlem 


Eraan herinnerende dat de Verenigde Naties in de UniverseleVerklaring van de Rechten van de Mens,
hebben verkondigd dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg en bijstand,
...............

Ervan overtuigd dat aan het gezin, als de kern van de samenleving en de natuurlijke omgeving voor de
ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder, de nodige bescherming en bijstand dient te worden verleend opdat het zijn verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig kan dragen,
Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid, dient op te
groeien in een gezin, in een sfeer van geluk,liefde en begrip,
Overwegende dat het kind volledig dient te worden voorbereid op het leiden van
een zelfstandig leven in de samenleving, en dient te worden opgevoed in de geest van de in het Handvest der Verenigde Naties verkondigde idealen, en in het bijzonder in de geest
van vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, vrijheid,gelijkheid en solidariteit,

Indachtig dat, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het Kind, 
aangenomen door de Algemene Vergadering van 20 november 1959,
`het kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel vóór
als na de geboorte,
zijn het volgende overeengekomen:

art.5 
De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders of, indien van toepassing, van de leden van de familie in ruimere zin of de gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op een wijze die verenigbaar is het de zich ontwikkelende vermogens van het kind.

art.14
1. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen de rechten en plichten van de ouders en, indien van toepassing, van de wettige voogden, om het kind te leiden in de uitoefening van zijn of haar recht op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.
3. De vrijheid van eenieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter bescherming van de openbare veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden, of van de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.

........
Geen opmerkingen: