dinsdag, december 13, 2016

VPKK Geachte Kamerleden, De Beleidsreactie van de minister V&J op de Slotmonitor verontrust ons zeer

13 - 12 -2016 

Geachte Kamerleden,

De Beleidsreactie van de minister V&J op de Slotmonitor verontrust ons zeer, met name op de volgende punten:
1)Omtrent de vraag 'hoe eventuele nieuwe slachtoffers worden begeleid bij het doen van een melding van seksueel misbruik heeft de RKK aangegeven dat het Meldpunt zorgt voor begeleiding en spoedige behandeling van de gemelde klacht(en)" De ingewikkelde passage over de "schrijnende gevallen" betekent in de praktijk dat melders vervolgens in de kou staan. 

Er zijn nieuwe meldingen van ernstig en langdurig misbruik waarin melders zonder goede
onafhankelijke begeleiding naar erkenning, steunbewijs, zorg en maatschappelijke ondersteuning veel nieuwe schade zullen lijden. Perspectief op die begeleiding en erkenning is hier niet geboden.


2) Over de archivering: "De heer Deetman heeft op mijn verzoek laten weten nog met slachtofferorganisaties te zullen spreken over de archivering en de vragen die op dat punt bij hen leven te zullen beantwoorden.
Ik stel het zeer op prijs dat dit gesprek plaatsvindt zodat de zorgen over de archivering kunnen worden weggenomen"

Een dergelijk gesprek geeft geen enkel uitzicht op toegankelijkheid van de archieven voor onafhankelijke onderzoekers.
3) Over de Tussenevaluatie subsidietoekenning blijft in de toelichting van de minister veel verborgen. De situatie die in het Rebelgroup rapport en de Argos reportage beschreven is, is wat KLOKK betreft niet veranderd.

 Een klacht van groepenvertegenwoordigers over de samenwerking en de belangenbehartiging is noch door de RvT van KLOKK noch door VWS in behandeling genomen. De subsidieambtenaar van VWS laat ons in een gesprek juist weten dat de besluiten over deze subsidie bij V&J genomen worden en dat zij niets
klik
voor ons kan betekenen.

Wij zijn op dit moment vooral verontrust over de invloed van het Standpunt van KLOKK
inzake een Onafhankelijk Meldpunt voor nieuwe melders en over de ruimte die hij heeft gekregen andere standpunten uit te schakelen.

De voorzitter van KLOKK maakt buiten het zicht van de “achterban”" afspraken met BC en KNR en andere partijen, ook hierover. 
Een financieel verslag is nog steeds niet geleverd. Dat is onaanvaardbaar omdat de beschikbaar gestelde subsidie, naast het aanbod van KLOKK, ook aan goede bemensing van de ondersteuning en belangenbehartiging van lotgenoten ten deel zou moeten vallen, door groepen vertegenwoordigers als vrijwilligers met steun van professionals waar nodig.
Vertrouwend dat u als volksvertegenwoordigers ook de belangen van melders van seksueel misbruik in de RK kerk behartigt,

Met vriendelijke groet,
Namens het VPKK    
Annemie Knibbe
Voorzitterhallo , ook ik ben misbruikt als knd niet door paters of broeders maar door zusters in de tijd tussen 1940 en 1946 . dat ik er zo laat mee kom is gewoon schaamte van wat er toen allemaal gebeurt is.ik heb er nu nog last van dat ik bang ben als ik gewassen moet worden door een vreemde . ik sta dan te trillen over heel mijn lichaam zodat ze me eigenlijk niet goed kunnen wassen omdat ik alles heel stijf tegen elkaar druk.ik ben nu 79 jaar en nog kan ik in een huilbui geraken als zoiets hoor of zie op t.v.


Geen opmerkingen: