maandag, december 12, 2016

Geachte Leden, Aan de leden van de Vaste Kamercie. voor Veiligheid & Justitie, VPKK

Rotterdam, 11 december 2016

Aan de leden van de Vaste Kamercie. voor Veiligheid & Justitie

In verband met het Algemeen overleg van 14 december aanstaande vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Tijdens het rondetafelgesprek met uw commissie konden wij niet goed ingaan op de 'slotmonitor' van de heer Deetman, door de late aanlevering van dat document. In de eerste bijlage vindt u onze evaluatie van de wijze waarop sinds 2010 is omgegaan met het onderzoek naar en de erkenning en genoegdoening van seksueel kindermisbruik binnen de rooms-katholieke kerk.
In ons gesprek met de minister in augustus van dit jaar hebben wij samen met KLOKK en MCU gepleit voor een onafhankelijk meldpunt. Vanuit dit meldpunt zou professionele begeleiding verleend moeten worden aan nieuwe melders in hun streven naar erkenning, passende hulpverlening en maatschappelijke ondersteuning. Ook zou bij dit meldpunt gezorgd kunnen worden voor eventueel steunbewijs, hetgeen de positie van de melders in hun contact met het kerkelijk gezag kan versterken. 
Sluiting van het huidige meldpunt maakt dat melders volledig aangewezen zijn op het betreffende gezag. Er komen nog steeds meldingen binnen bij het huidige meldpunt; over het aantal meldingen sinds de sluiting van de klachtencommissie horen wij verschillende cijfers noemen, waarvan het laagste 42 is.

Wij maken ons ernstige zorgen over het voornemen van de heer Deetman de archieven van beide onderzoeken niet onder te brengen bij het Nationaal Archief maar bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en door een nieuwe stichting, met leden van de Cies. Deetman en de heer Deetman zelf als bestuur, te laten bepalen wie wel en wie geen toegang krijgt tot de stukken. 
Onze argumenten hieromtrent zijn u bekend: deze komen er op neer dat het Nationaal Archief adequate bescherming van privacy-gevoelige gegevens biedt, en dat gedegen, onafhankelijke toetsing van verzoeken tot inzage en toegang tot de archieven voor onderzoekers van belang is, niet in de laatste plaats gezien het maatschappelijke belang van deze onderzoeken. 

Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven is een instituut dat ten dienste staat van rooms-katholieke congregaties en ordes. Het is onacceptabel dat de onderzoeksarchieven beheerd gaan worden door een instituut dat is gelieerd aan organisaties waarbinnen het betreffende seksueel misbruik heeft kunnen plaatsvinden en zo lang is verzwegen, en door de onderzoekers zelf, die in de door de heer Deetman beoogde constructie de mogelijkheid behouden kritisch nader onderzoek te voorkomen.

Ten slotte vragen wij uw aandacht voor de toekomst van ons Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik. Het Ministerie van VWS heeft aan KLOKK voor de jaren 2014 tot en met 2017 een ruimhartige subsidie toegekend. 
KLOKK heeft geweigerd de kosten van het VPKK in deze subsidie te laten delen; het VPKK kon vanaf 2014 tot nu toe bij SKIP op declaratiebasis vergoeding krijgen voor een beperkt deel van gemaakte kosten. 
Daarmee zijn lang niet alle kosten gedekt; momenteel kampen wij met een zodanig tekort dat het voortbestaan in gevaar komt. VWS weigert ons een zelfstandige subsidiëring resp. een noodoplossing en verwijst ons naar V&J. Wij menen ons bestaansrecht voldoende hard te kunnen maken (zie de tweede bijlage) en verzoeken u om bij de minister te pleiten voor financiering die dat mogelijk maakt.
Met vriendelijke groet en dank voor uw aandacht,
namens het VPKK,
Annemie Knibbe
Maud Kips

Geen opmerkingen: