woensdag, november 19, 2014

'Internaten vandaag zijn niet meer de internaten van gisteren' Katholieke internaten reageren op campagne overheid

BRUSSEL (KerkNet) – Gisteren verscheen een boodschap van algemeen nut van de Vlaamse Overheid waarbij slachtoffers van geweld via 1712, bemiddeling kunnen aanvragen om erkenning te krijgen voor wat hen is aangedaan in het verleden. Het filmpje alludeert naar feiten die gebeurd zijn in de internaten. 
mantelzorg
De Dienst Katholieke internaten en de Vlaamse internaten van het Vlaamse Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) reageren op het imago dat zo geschetst wordt: "Dit beeld van de, al dan niet, katholieke internaten deed ons pijn en klopt niet meer met de realiteit van vandaag. Voor alle duidelijkheid: wij betreuren ten zeerste alle feiten die er in het verleden in de internaten plaatsvonden en die aan het licht zijn gekomen of dit nog zullen doen. Het verleden kunnen wij niet ongedaan maken. Wij hebben er wel uit geleerd."

"Bij de berichten in 2011 van de eerste misbruiken in de internaten, hebben wij onmiddellijk actie ondernomen om deze verschrikkelijke feiten in de toekomst tegen te gaan. De visietekst (link) "deontologie van de internaatsmedewerker" is hiervan het resultaat. De uitgangspunten in de relatie internaatsopvoeder en interne worden duidelijk gesteld. De visietekst ‘deontologie’ biedt aan elk internaatsteam de mogelijkheid te concretiseren wat afstand en nabijheid in de eigen opvoedingscontext betekent en om hierover onderlinge afspraken te maken. 
Zo willen wij onze medewerkers bewust leren omgaan met dit evenwicht tussen afstand en nabijheid vanuit hun opvoedingsrelatie, wat ook van belang is op alle andere terreinen in de samenleving. Bv. kinderen moeten zich wassen: hoe doe je de begeleiding?"

"Onze internaten zijn geen gesloten instellingen waar kinderen tegen hun zin worden opgesloten. De keuze voor het internaat is een positieve keuze die de ouders of de jongeren zelf maken omdat zij de meerwaarde in de opvoeding inzien of omdat de ondersteuning die het internaat biedt een belangrijke en zinvolle aanvulling is in de opvoeding. Zo zijn structuur en warmte, elementen die in onze samenleving nogal eens ontbreken, de pijlers van de internaatswerking. Deze pijlers zijn zichtbaar in een duidelijk dagverloop, waarin gestreefd wordt naar een evenwicht tussen studie en ontspanning, in een veilige en aangename leefomgeving, in tijd voor begeleiding en in aandacht voor de zorgvragen van elk kind. Leerbegeleiding (zoals huiswerkbegeleiding, lessen leren), het werken aan sociale vaardigheden en de groei naar zelfstandigheid zijn eveneens belangrijke troeven van het internaat, die wij gestalte willen geven vanuit onze christelijke inspiratie."Geen opmerkingen: