woensdag, augustus 14, 2013

Die bekennende Kirche:post postmoderne modernisten eed en gebrul van een leeuw: Priesterkandidaten moeten politieke overtuiging bekend­maken

Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 

BONN (RKnieuws.net) – Priesterkan­di­daten in Duit­s­land moeten in de toekomst hun poli­tieke over­tuig­ing bek­end­maken. Dat zei ver­ant­wo­ordelijke Michaël Menke-Peitzmeyer van het sem­i­narie van Pader­borg dins­dag aan het inter­net­por­taal katholisch.de. Het inter­net­por­taal bevroeg meerdere sem­i­nar­iev­er­ant­wo­ordelijken over de selec­tiecri­te­ria voor priesterkan­di­daten tegen de achter­grond van rechts extreme ten­densen  bij enkele priesterkan­di­daten in Würzburg.

Na het mis­bruikschan­daal hebben we ons bij de selec­ties meer op het psy­chol­o­gis­che gefo­cust en hebben we ook oog voor de poli­tieke over­tuig­ing van de kan­di­daten”, aldus Michaël Menke-Peitzmeyer. “Ondanks het priestertekort wor­den de selec­tiecri­te­ria zeker niet ver­soe­peld”, aldus Franz Heringer van het sem­i­narie in Pas­sau. “We gaan ook na of de kan­di­daat com­mu­ni­catief, psy­chisch sta­biel en vol­doende intel­lectuele capaciteiten heeft om de the­olo­gi­es­tud­ies af te ron­den”, zegt Thomas Ben­ner van het sem­i­narie van Ham­burg. “Globaal gezien zijn de eisen die aan priesterkan­di­daten gesteld wor­den hoger dan vroeger”, aldus Matthias Roy van het sem­i­narie van Berlijn.

Eind mei raakte bek­end dat twee priesterkan­di­daten in Würzburg op grond van rechts extreme uitin­gen en han­delin­gen naar huis wer­den ges­tu­urd. Zij vertelden onder meer grap­pen over joden en voer­den Hitler par­o­dieën uit.

en toen ze het kind haalden

want ik was geen kind

vrij naar  Martin Niemöller

Geen opmerkingen: