vrijdag, augustus 16, 2013

Deetman dec. '11: 10.000 tot 20.000 slachtoffers; Meldpunt Seksueel Misbruik RKK 7 augustus '13 : 2789 meldingen , resulterend in 1287 klachten, 457 (gedeeltelijk) gegrond verklaard, 150 afgewezen; totaal uitgekeerde bedrag € 6.293.003

Meldpunt Seksueel Misbruik

Bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK zijn in de maanden juni en juli18 resp. 10 nieuwe meldingen binnengekomen. Daarvan zijn deze periode 6 meldingen per maand omgezet in een klacht. De hieronder gebruikte cijfers zijn gebaseerd op de stand van zaken tot 7 augustus 2013.

Tweede derde klachten waarvan klaagschrift is ontvangen afgehandeld

Bij het Meldpunt zijn over de afgelopen 3 jaar 2.789 meldingen van seksueel misbruik in de R.K.-Kerk binnengekomen, waarvan er 1.287 zijn omgezet in een klacht door 1.036 klagers.

De Klachtencommissie heeft 706 klachten behandeld (55% van 1.287). Intussen zijn 457 klachten (71%) (gedeeltelijk) gegrond verklaard en 150 (23%) niet gegrond. De overige 39 klachten (6%) waren niet ontvankelijk, omdat er geen directe relatie kon worden vastgesteld met enig kerkelijk gezag, of omdat de klacht geen betrekking had op seksueel misbruik.

Van de lopende klachten (481) is in 226 gevallen (47%) nog geen klaagschrift ingediend; 47 (12%) van de klachten zitten in de verweerfase; 89 klachten (19%) zitten in de zittingsfase; 91 klachten (17%) zitten in de advies- en besluitfase; bij 28 klachten (6%) loopt een bezwaar en/of herzieningsverzoek. Er zijn 100 klachten aangehouden; 13 vanwege nader onderzoek, 32 vanwege mediation en 55 zijn in overleg met de juridisch adviseur van klagers on hold gezet.

Bij 122 klachten (13% van 1.287) is de klacht tussentijds ingetrokken op verzoek van klager, 29 keer vanwege een schikking of omdat in een aantal gevallen (10) de klager is overleden.

Duidelijkheid nodig omtrent uitblijvende klaagschriften
Een klacht kan pas in behandeling worden genomen bij de Klachtencommissie als deze is vervat in een klaagschrift. In 200 gevallen (15% van 1.304) is er nog steeds geen klaagschrift binnen en wacht de Klachtencommissie in relatief veel gevallen al 1-3 jaar, ondanks aandringen. Slachtoffers hebben in sommige gevallen moeite om ervaringen op papier te zetten of aan een juridisch adviseur over te brengen. Het kan ook zijn dat steunbewijs vooralsnog ontbreekt of dat nader onderzoek moet plaatsvinden. Momenteel zoekt het Meldpunt uit wat de precieze status is van de klachten waarbij het klaagschrift uitblijft. De klachtencommissie gaat proberen actief met deze klagers en hun juridisch adviseurs in gesprek te gaan om te bezien of de klacht niet alsnog in gesprek geformuleerd kan worden.

De meeste meldingen gaan over seksueel misbruik: 93%.

- 81% van de meldingen van seksueel misbruik hebben betrekking op  leden van ordes en congregaties
-16% op priesters van bisdommen
- 3% op leken

Publicatie adviezen
Van de 674 adviezen van de Klachtencommissie is 88% geanonimiseerd gepubliceerd op de website van het Meldpunt. Daarnaast zijn resp. 32 en 31 adviezen gepubliceerd van herzienings- en bezwaarprocedures.

Meldingen en klachten naar soort, geslacht en meldingsjaar
Het Meldpunt heeft ook een overzicht gemaakt van alle meldingen en klachten vanaf 2010 naar soort, geslacht en meldingsjaar (zie bijlage)

 


Compensatiecommissie:
Bijna 60% van de aanvragers van compensatie heeft inmiddels een advies ontvangen
Is een klacht gegrond verklaard dan kunnen slachtoffers compensatie aanvragen. De Compensatiecommissie heeft per 7 augustus 2013 384 aanvragen ontvangen. In 231 aanvragen (57% van 402) is intussen definitief geadviseerd en zijn uitspraken verstuurd naar het bisdom of de orde/congregatie waartoe de dader behoort of behoorde. Bisdom of orde/congregatie zorgt voor uitbetaling aan het slachtoffer binnen 6 weken. Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK bewaakt deze termijn. De commissie werkt permanent aan nieuwe uitspraken en die krijgen de slachtoffers zo spoedig mogelijk toegestuurd.
Het Meldpunt stuurt actief aanvraagformulieren aan slachtoffers met een gegronde klacht. Daarnaast ontvangt het Meldpunt ook aanvragen gebaseerd op de uitkomst van een mediation traject of een gerechtelijke uitspraak en soms ook niet volledige of niet ontvankelijke aanvragen.
Er zijn 170 (42% van 402) aanvragen nog in behandeling (stand per 7 augustus 2013). 
Het totaal uitgekeerde bedrag is € 6.293.003. 
Gemiddeld is er € 27.289 per aanvraag uitgekeerd.

Publicatie adviezen

De geanonimiseerde definitieve adviezen van de commissie worden op de website meldpuntmisbruikrkk.nl gepubliceerd. Dat zijn  er intussen 174 (75% van 231).

Behandeltermijn daalt fors in 2013

De Compensatiecommissie is, na de start begin 2012, begonnen met eerst de eenvoudiger zaken, omdat die op voorhand als het minst bewerkelijk werden beschouwd. Zodoende konden in de beginfase veel aanvragers relatief snel een toekenning krijgen. Ook heeft de commissie in het begin van haar activiteiten een groot aantal moeilijkere zaken eerst in kaart gebracht om aan de hand van de voorliggende casussen een verfijning van criteria, c.q. gezichtspunten te kunnen opstellen (te vinden op de website). Vervolgens hebben vooral de categorie-indelingen 3 en 4, voorlopig 5 in 2012 een relatief langere doorlooptijd gevraagd. Dat laat zich verklaren door de zorgvuldigheid die de Commissie in acht wil nemen, die te meer vereist is omdat beroep tegen een advies van de Compensatiecommissie niet mogelijk is. Deze zorgvuldigheid kost nu eenmaal tijd. En soms dienen slachtoffers pas (veel) later een aanvraag om compensatie in dan direct in aansluiting op de gegrondverklaring van hun klacht of vragen om aanhouding van hun aanvraag.
De gemiddelde behandeltermijn van aanvragen is in 2013 gedaald van gemiddeld ruim een jaar in 2012 naar bijna 4 maanden nu.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Bullshit.....!!!!!

crispina zei

toch wel 'n heel eigen vak hu, veterinair medewerker als je het hebt over het Recht op informatie?