vrijdag, mei 10, 2013

Vaart ‘operatie kelk’ ten hemel of wordt ze definitief begraven omwille van de doelbewust onregelmatige inbeslagnames.

 Het Hof van Cassatie zal hierover oordelen te Brussel op 14/5/2013

 Bericht 10-05-2013
             
Jan Hertogen *                   
 
Hof van Cassatie op 14/05/2013 om 9h 30, over de dossiers Aartsbisdom/Daneels
Hof van Cassatie op 18/06/2013 over de verdwijning van 445 pv’s uit ‘operatie kelk’
 
Ook al zal er in de pers misschien niet veel meer van te horen zijn, toch draait de ‘operatie kelk’ machine op volle toeren, toch om de gevolgen van de ‘doelbewust onregelmatige inbeslagnames’ door toenmalig onderzoeksrechter De Troy definitief te beslechten. Het strijdpunt gaat over het al of niet definitief verwijderen uit ‘operatie kelk’ van de onregelmatig in beslag genomen dossiers Aartsbisdom/Danneels en of er voldoende juridische grond is om ze in het dossier te houden, zonder de basisrechten van verdediging en de principes van de rechtsstaat in het gedrag te brengen.
 
Juridische hoogtechnologie
 
Daar is het dus om te doen in de zitting van het Hof van Cassatie van 14 mei 2013, om 9h30 aan het Poelaertplein te Brussel. Zowel Van Steenbrugge/Meese als vooral het openbaar Ministerie kruisen er in uitgebreide nota’s de degens. 


Deze juridische hoogtechnologie doet evenwel scherper dan ooit de vraag stellen waarin het ‘doel’ van de ‘doelbewuste onregelmatigheid’ van de onderzoeksrechter heeft bestaan. Welk was het motief, wetend dat alle gebruikte argumenten ook van toepassing zijn op de even ‘doelbewust onregelmatige inbeslagnames’ van de slachtofferdossiers bij Adriaenssens, de slag in het gezicht van alle slachtoffers die hun vertrouwen stellen in de hulpverlening en een vertrouwensbreuk met het gerecht die nog lang niet hersteld is, zoals recent nog blijkt uit de uiterst beperkte aangifte van misbruik in de sport en de oproep om misbruik in opvoedingsinstellingen en internaten te melden.
  
Het eindoordeel over ‘operatie kelk’
 

De inzet van de strijd voor het Hof van Cassatie ligt er niet zozeer in of de dossiers voor het verdere onderzoek worden vrijgegeven maar of de onwettige actie van onderzoeksrechter De Troy niet alleen doelbewust onregelmatig was maar dat het geheel van Operatie Kelk nergens toe heeft gediend en dat er geen enkel element voor verder onderzoek is uit voortgekomen. De eerste en belangrijkste groep die er onherstelbare schade door geleden heeft zijn de slachtoffers met melding aan de commissie Adriaenssens en de honderden  die het daarna niet gedaan hebben tav hulpverlening, kerk of gerecht, eventueel wel nog tav de arbitragecommissie of de contactpunten van de kerk, waarover verder, tegen de beloften, geen overzicht meer is meegedeeld.
   
Hoe kunnen ongevraagd bezorgde dossiers uit het dossier gelicht worden?
  
Wanneer  ‘operatie kelk’ (terecht) op de vuilhoop zal belanden, en daar ziet het wel naar uit, zullen enkel de zelf overgemaakte dossiers door Rik Devillé in het oorspronkelijke dossier ‘operatie kelk’ bevinden, zonder het aan de betreffende slachtoffers te vragen. Sommige slachtoffers stellen zich de vraag hoe zij hun dossier hieruit kunnen lichten omdat andere burgerlijke partijen er gebruik van maken om hun familie er ongevraagd op aan te spreken. 


Ook de dossiers van Godelieve Halsberge zij nog aanwezig, ook al gaf zij uiteindelijk geen goedkeuring om ze in het Rijksarchief op te halen omdat ze het niet aan de mensen gevraagd had. Kan aan de onderzoeksrechter gevraagd worden om dossiers welke zonder de goedkeuring van de betrokkene door derden werden overgemaakt, zonder dat er acuut gevaar was, teruggevraagd worden en uit het dossier gelicht?
 
Na ‘operatie kelk’ zijn er uiteraard nog meldingen hernomen na de nietigverklaring en zijn er nieuwe aangiftes gedaan bij de parketten maar dit alles los van de inbeslagnames op 24/06/2010.

Het ‘samenspel van verschillende instanties’
 
Wie op zoek is naar het ‘doelbewuste’ van de onregelmatigheid van de inbeslagnames kan nog eens de mail ter hand nemen welke door Rik Devillé aan z’n incrowd is gestuurd op 16/10/2010, de dag van overdracht van z’n dossiers aan het parket:
 
Van:         Devillé Rik 
Verzonden:    Woensdag 16 juni 2010 20:05
Aan:          Vincentius
Onderwerp:    Info

 
Beste overlevers van seksueel misbruik in de kerk & hun bondgenoten,
Ik had vandaag een afspraak met ..., cel pedofilie van de federale politie te Brussel.
Samen met procureur ... en ... is een procedure uitgewerkt hoe ik al mijn dossiers kon overdragen aan de cel pedofilie. Dat is met deze gebeurd. Het was een non-stopverhaal van 10 tot 16.30 u geworden. En eigenlijk is alleen de procedure nog maar rond. Het werk moet nu nog beginnen. Ik hoop dat hiermee één van de stappen is gezet in het samenspel van de verschillende instanties om alle info te verzamelen opdat gerechtigheid geschiedde”.
 
Over welk ‘werk moet u nog beginnen’, en over welk ‘samenspel van de verschillende instanties om alle info te verzamelen’ gaat het hier’, welke ‘instanties’ bedoelde Devillé, welke ‘gerechtigheid’ wordt beoogd? De vraag stelt zich hierbij ook of Walter Van Steenbrugge, die toen al 15 jaar met Devillé samenwerkte, van deze demarches op de hoogte was en of hij eventueel deel was van het ‘samenspel’ waar Devillé op doelde. 


Op 16 juni 2010 was nog altijd een afspraak van kracht tussen Devillé en Adriaenssens om met 20 slachtoffers naar Leuven af te zakken voor een confrontatie met Danneels. Was dit een bewust gepland afleidingsmanoeuvre om de aandacht af te leiden van de inbeslagname van 24/06.2010 van alle slachtofferdossiers bij Adriaenssens en de inbeslagnames op het Aartsbisdom en Danneels ? 
 Voor deze laatste twee werd trouwens pas op 25/06/2010 de saisine ‘schuldig verzuim’ uitgeschreven. Een beetje procureur of onderzoeksrechter wist toen  al dat het onderzoek in feite foutu was.
 
Schade aan kerk, religie en kristelijke instituties
 

Kan het zijn dat het doel van de onregelmatige inbeslagnames er in bestond om de kerk als instituut, als maatschappelijk gegeven, als religieus icoon te beschadigen. Zoals later het ACW zonder pardon als ‘kristelijk’ middenveld aan het kruis werd genageld, zo is er een diversiteit aan krachten in de samenleving actief die elk hun eigen reden hebben om kristelijke, katholieke; kerkelijke, religieuze organisaties onder druk te zette of te bekampen.

In het geval van ‘operatie kelk’ werd misschien de mogelijkheid tot beschadiging van kerk en religie hoger geacht dan de schending van het belang van de slachtoffers die zich ‘en masse’ hadden aangeboden bij diegene die ze na decennia zwijgen wensten te vertrouwen, nl. Professor Adriaenssens en zijn equipe. 


De beslissing van honderden volwassen, zelfdenkende personen om misbruik te melden met de vraag erkend en geholpen te worden werd door deze ‘doelbewust onregelmatige beslagname’ om zeep geholpen. De slachtoffers werden voor een evenveel beschouwd, zonder antwoord gelaten en hun juridisch dossier en verweer, volledig ontkracht.
  
Het Hof van Cassatie kan hier op 14 mei 2013 een definitief oordeel over vellen.
 
Hof van Cassatie va 18/06/2013: verdwijning minstens 445 pvs uit ‘operatie kelk’
 
De beslissing van het KIB va 21/02/2013
 

Op 21/02/2013 besliste de KIB van Brussel dat “de procedure in de huidige stand van het onderzoek door geen enkel gebrek is aangetast” .“Het Hof heeft de analyse gemaakt bij wijze van steekproeven – die een erkende werkmethode is – van de 445 processen-verbaal die in het dossier zouden ontbreken; door de diensten van de federale gerechtelijke politie werden deze processen verbaal opnieuw afgedrukt voor eensluidend afschrift.”

Het Hof is dus nagegaan of de controle door onderzoeksrechter Calewaert of de pv’s van de Federale politie van Brussel aanwezig waren in het dossier ‘operatie kelk’ wel correct verlopen was. In feite heeft het Hof niet gecontroleerd of het dossier wel volledig was maar of van al deze niet aanwezige pv’s wel een kopie gemaakt was.
 
Geen controle op aanwezigheid pv’s uit andere arrondissementen dan Brussel.
 
Wat evenwel door het Hof niet is gecontroleerd  is of pv’s die vanuit de 26 andere gerechtelijke arrondissementen werden doorgestuurd naar het Parket van Brussel m.b.t. schuldig verzuim nog aanwezig waren in het dossier.
 
Heb dus, bij wijze van test, aan de onderzoeksrechter van Brussel gevraagd om na te gaan of het dossier schuldig verzuim dat vanuit het parket van Hasselt onder hun notitienummer werd doorgezonden naar het parket van Brussel nog in het dossier ‘operatie kelk’ aanwezig is. Na scanning van het gehele dossier ‘operatie kelk’ (de 80 kartons) is geen enkel dossier schuldig verzuim op mijn naam of notitienummer van het parket van Hasselt terug te vinden in het originele dossier ‘operatie kelk’. 


Zelfs als mijn dossier aanwezig blijkt dan blijft het nog de vraag of geen controle dient te gebeuren bij alle parketten; en niet alleen in Brussel, of de doorgestuurde pv’s schuldig verzuim zich nog in het originele dossier bevinden. Maar zo lang het mijne niet boven water komt is gerede twijfel onmiddellijk aan de orde.
 
Hof van Cassatie over de verdwijningen va PV’s op 18/06/2013
Om deze reden heb ik trouwens cassatieberoep ingediend tegen het arrest van de KIB van 21/02/2013. Ook Keuleneer namens de Kerk en Van Steenbrugge (volgens de griffie va Cassatie) hebben cassatieberoep ingediend. Deze zaak komt voor op 18/06/2013 voor het Hof van Cassatie in Brussel.
 
Door een eventueel terugwijzen van de zaak van de verdwijningen van pv’s naar een nieuw KIB zal de zoektocht kunnen verder gaan naar de malafide bejegening van slachtoffers, hun dossiers en hun pv’s en dit nog los van de klachten tegen x, niet wegens seksueel misbruik; maar wegens verdwijning van hun verklaringen en pv’s..
 
Klacht tegen x wegens het verdwijnen van (minstens) 445 pv’s uit ‘operatie kelk’
 
Momenteel zijn er op het niveau van het federale parket 5 klachten in behandeling i.v.m. deze zaak:
 
1. Huidige onderzoeksrechter
2. De kerk
3. Advocaat namens slachtoffers
3. De vorige onderzoeksrechter
4. De vorige Griffier
 
Zelf  wacht ik vooralsnog het nazicht af of m’ dossier schuldig verzuim zich desgevallend onder een ander notitienummer in ‘operatie kelk’ bevindt.
 
Kan het evenwel zijn dat het niet om een ‘verdwijning’ gaat maar om een administratief anders klasseren van dossiers zoals in de behandeling van de rechtszaak door een onderzoeksrechter werd geopperd en is het daarom dat door de vorige onderzoeksrechter en ook z’ griffier formeel klacht werd ingediend tegen onbekenden wegens deze verdwijningen. Het zou in deze absoluut niet gaan om vuilzakken die per vergissing werden meegenomen, zoals verkeerdelijk in de pers en door Minister Turtelboom werd gemeld. Maar om wat gaat het dan wel, wetende dat er ook een klacht is ingediend  tegen onderzoeksrechter Calewaert en de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg Hennart wegens ‘pesten’.
  
Wat met de zaak van Gent
 

En moeten Van Steenbrugge en Roel Verschueren zich niet beginnen zorgen maken over het strafdossier ‘schuldig verzuim’, dat toch mede de basis vormt voor z’n burgerlijke zaak ‘schuldig verzuim’ van de Paus en de Belgische bisschoppen in Gent. In welke mate zijn ook dossiers schuldig verzuim Van Steenbrugge die vanuit andere parketten naar Brussel zijn gestuurd, nog aanwezig in het originele dossier ‘operatie kelk’. En andere individuele slachtoffers, die onder meer door de Werkgroep Mensenrechten in de kerk ertoe werden (en worden) uitgenodigd om hun dossier ‘schuldig verzuim’ naar Brussel te sturen, zouden er misschien best ook eens naar horen.  

* Crispina: (niet inhoudelijke) tekstcorrecties na herlezing voorbehouden 

Geen opmerkingen: