zondag, mei 19, 2013

Bezem wagen Fa. KLOKK & KoGesprek van KLOKK met de voorzitter van de BC, kardinaal Eijk en van de KNR, broeder van Dam.

19-5-2013

Woensdag 15 mei heeft het gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitters van de BC+KNR en KLOKK waarop door de Tweede Kamercommissie V&J in de hoorzitting op 28 maart j.l. was aangedrongen.
Het gesprek is in goede samenspraak verlopen.
Natuurlijk was er alle aanleiding om dit gesprek te benutten voor twee zaken:
-`         Hoe de RKK zich inmiddels verhoudt tot de slachtoffergroepen en
-           hoe met actuele problemen wordt omgegaan.
Het eerste heeft te maken met het feit dat tot dusver alle procedures en instrumenten zijn ontwikkeld door de KERK. Dit heeft altijd tot veel boosheid bij slachtoffers geleid.”Je bent slachtoffer van ze, en nu moet je weer aan hun regels voldoen om je recht te halen!”    .

KLOKK heeft gevraagd om een trendbreuk met deze houding en handelswijze! (Dit komt terug in dit bericht!)
Wat betreft het tweede: de actualiteit,
Wij hebben verder mogen concluderen dat mediation, zoals verwoord door de heer Deetman in de aanbevelingen in zijn 2e rapport, als waardevol instrument voor erkenning en genoegdoening, waar gewenst zal worden ingezet. KLOKK heeft er op aangedrongen deze mediation activiteiten te laten plaatsvinden via het Netwerk Herstel.
De BC+KNR hebben tot op dit moment nog niet gereageerd op deze aanbevelingen omdat de begrippen psychisch en fysiek misbruik(voor zowel vrouwen als mannen)nog moeten worden gedefinieerd. De heren Eijk en van Dam hebben beiden uitgesproken dat moet worden voorkomen dat deze aanpak opnieuw zal leiden tot een puur juridisch traject.
Men zal op korte termijn nogmaals met de heer Deetman in gesprek gaan. Ook zal nader overlegd worden met de minister van Veiligheid & Justitie.

Daarnaast bestaat er bij KLOKK grote onvrede over de afwijzing van veel klachten. Overwegende dat ook de voorzitter van de Klachtencommissie heeft laten weten dat het zijn overtuiging is dat de niet ontvankelijkheid niet te wijten is aan het “niet gebeurd zijn” van de gemelde klacht, maar het gevolg is van de procedure en de gevraagde bewijslast. Wij hebben de schade gezien die dit bij slachtoffers aanricht en vinden deze situatie nog steeds onaanvaardbaar.
De werkwijze om “rafels” te bespreken is dweilen met de kraan open.

Daarom heeft KLOKK gevraagd om, als de gesprekken tussen ons en de BC en KNR weer een structureel karakter gaan krijgen te zorgen dat er een fundament is in de vorm van een deugdelijke analyse van de stand van zaken. We noemen dat voor het gemak “0-meting”,(met elkaar kijken hoe de vlag er bijhangt in het proces van erkenning, genoegdoening en compensatie). Zo kunnen we gezamenlijk de kwaliteit van het proces met de slachtoffers goed te bewaken.Na een evaluatie van de kwaliteit en de effectiviteit van de inspanningen,  de verbeterpunten goed in kaart  brengen en het aantal “rafels”  beperken.
KLOKK heeft er herhaaldelijk op gewezen dat “rafels” een structurele oorzaak hebben.
Deze aanpak biedt de mogelijkheid om in samenspraak met de slachtofferorganisatie KLOKK te werken aan een goede oplossing voor alle slachtoffers van misbruik in de RK.
KLOKK is verheugd dat met deze aanpak is ingestemd en verwacht dat ook de Contactgroep en het Meldpuntrkk meegaan in deze aanpak.

Hetzelfde geldt ook voor de opschaling van mediation. Dit kan enkel en alleen in overleg met slachtoffers en slachtoffergroepen worden vormgegeven als tenminste ook gehecht wordt aan een draagvlak bij de slachtoffers. Slachtofferorganisaties moeten niet meer telkens achter de feiten hoeven aanlopen.
 
KLOKK bepleit al twee jaar de regie van slachtoffers in hun herstelproces. Om die reden ook moet mediation deel uitmaken van het NETWERK HERSTEL.
Op de vraag van KLOKK welke actie men gaat ondernemen na de uitspraak van de voorzitter van de klachtencommissie Mr.Stevens in de media dat 1 op de 3 klachten ongegrond wordt verklaard terwijl hij ervan overtuigd is dat het misbruik heeft plaatsgevonden gaf men aan dat op enig moment de betreffende dossiers opnieuw zullen worden bekeken door een door de voorzitter van de klachtencommissie te benoemen speciale kamer.

Op korte termijn wordt het gesprek met de Contactgroep en het bestuur van de stichting B&T met nieuwe energie hervat.
De kardinaal heeft verzocht dit gesprek 2-maandelijks voort te zetten, iets wat na bovenstaande vaststellingen zeker goed kan uitpakken voor de slachtoffers van misbruik in de RKK.

Stichting KLOKK

Geen opmerkingen: