dinsdag, december 19, 2017

Internationale Nieuwe Scene De Transparantjes: aanvullingHet was inderdaad een gedenkwaardige bijeenkomst daar in dat Utrecht, toen Pappa Deetman -zonder pers! - afscheid nam en zijn opvolger(s) voorstelde die het gewijzigd clublied aanhief, Dario 

En weinig chinees was de biecht-maaltijd daarna...gelukkig zonder voor het openbaar vervoer
veel te zware doos met boeken(e-mail Bert Smeets aan Rob van Beeten; lesje in transparantie)
Rob, Annemie is niet te bereiken zit in vergadering maar de helft van ons bestuur had besloten om niet naar de Maliebaan-Utrecht te komen uit protest tegen de eenzijdige aanpak dossier misbruik RKK door alleen Klabbers (Klokk) spreektijd te geven en het feit dat kardinaal Eijk aanvankelijk niet met de media wilde praten over dit grote misbruik schandaal in de katholieke kerk.
Wij vonden dit laf.
Deze argumenten worden ons nu uit handen gerist nu kardinaal Eijk op het laatste moment toch voor de media wilt verschijnen, dus blijft de vraag of de aanpak, de drie slachtoffer organisaties allen spreektijd te geven, op een nieuwe lokatie, gestalte krijgt.
Wij dringen er sterk op aan om alle drie de slachtoffer-organisaties Klokk, MCU, VPKK spreektijd toe te kennen.
Ook is het nogal manipulatief om vlak voor de presentatie ‘Eindrapport’ het hele decor (niet de inhoud) te veranderen maar te doen of alleen de kardinaal en Kokk hun werk hebben gedaan. Verdeel en heers is er niet meer bij!
groet Bert
Bert Smeets voorzitter / woordvoerder
stichting Mea Culpa United
e-mail Rob van Beeten aan Annemie Knibbe en ondergetekende (Bert Smeets)
Beste Annemie en Bert,
Aan het bestuur heb ik verslag gedaan van jullie reacties op de herziene planning. Vervolgens heb ik een belrondje gemaakt, c.q. reacties per e-mail ontvangen. Op basis daarvan opteren we nog steeds voor een beperkt aantal sprekers.
In ons oorspronkelijke plan – ook besproken bij de bemiddeling – was voorzien in optreden van de voorzitter van KLOKK met het verzoek de reactie af te stemmen met MCU en VPKK. Ik realiseer me natuurlijk dat dat toen niet haalbaar was, omdat de mediation nog geen voortgang had opgeleverd, mede door afwezigheid van Guido.
Die opzet was mede ingegeven door de wens om het aantal sprekers te beperken: wanneer drie slachtoffer-organisaties het woord voeren, zou aan de kerkelijke zijde er ook de behoefte ontstaan met meerdere personen op te treden. Dat wilden we niet.
Voor de kritiek op KLOKK en de persoon van Klabbers hebben wij begrip, maar we kunnen er niet om heen dat hij voor ons een constante gesprekspartner is geweest op bestuurlijk niveau en ook in het dagelijks werk veel zaken deed met het Meldpunt voor een groot aantal slachtoffers. Of en in hoeverre de pretentie van vertegenwoordiging klopt, was voor ons niet na te gaan. Wel hebben door Klabbers aangedragen kritiekpunten in veel gevallen hout gesneden en ons aanleiding gegeven tot beleidsaanpassingen.
Ik ben ten volle bereid om in de presentatie van de sprekers uit te laten komen dat Klabbers maandag niet namens dé slachtoffers spreekt, dat jullie er zijn mede om jullie eigen persbericht toe te lichten en in de vragenronde vragen te beantwoorden en veel hebben betekent voor de slachtoffers die jullie vertegenwoordigen.(Overigens meldde Ralph Russ mij dat volgens hem nog steeds onzeker is of Guido er kan zijn en is hij stand-in.)
Ook ben ik bereid om in mijn speech aandacht te vragen voor de plannen van VPKK om slachtoffers erkenning en hulp te blijven bieden en wel in de brede maatschappelijke context die de afgelopen maanden nog weer eens heel duidelijk is geworden: dit is geen vraagstuk dat zich tot bepaalde sectoren beperkt en ook niet tot bepaalde tijden. De ervaringen van ons Meldpunt bevestigen de noodzaak om plannen als van het VPKK te steunen.
Daarnaast is mij gemeld dat de kardinaal bereid is in zijn speech de nodige aandacht aan VPKK en MCU te besteden.
Annemie liet intussen telefonisch weten dat ontbreken van een mogelijkheid om zelfstandig het woord te voeren naast het voorziene optreden van Guido Klabbers reden zou zijn om helemaal niet te komen. Dat zouden wij zeer betreuren, omdat daardoor juist de breedte van de slachtofferorganisaties zou ontbreken. Bovendien doen jullie daarmee dan ook jezelf en jullie vrijwilligers tekort wanneer de zichtbaarheid maandag ontbreekt.
Ik zou dus een klemmend beroep op jullie willen doen om op onze uitnodiging in te gaan. Indien dat het geval is, ben ik ook bereid bij KLOKK erop aan te dringen om in ieder geval jullie de te houden speech vooraf ter in zage te geven én daarin niet enig alleenvertoningsrecht te laten doorklinken.
Met vriendelijke groet,
Rob van de Beeten
e-mail helft MCU bestuur aan Liesbeth Sanders (meldpunt; Rob van Beeten B&T)
Goedemorgen Liesbeth en Rob,
Na lang nadenken melden wij ons af voor de presentatie van het eindverslag. De reden zullen wij hieronder weergeven.
Zoals bekend is er weinig of geen vertrouwen van de slachtofferorganisaties VPKK en MCU in Guido Klabbers, voorzitter van Klokk.
Uitvoerig is tijdens de mediation aan de orde geweest waarom er geen vertrouwen was. Met name het zogenaamde overkoepelende karakter van Klokk, waar zowel VPKK als MCU nooit op hebben zitten wachten, heeft veel kwaad bloed gezet omdat er nooit geen terugkoppeling  is geweest op datgene wat door Guido Klabbers in bijvoorbeeld het voorzittersoverleg, de politiek, de pers etc. werd besproken.
Ook na het mediation proces is dat gebrek aan vertrouwen niet veranderd. Guido kon in verband met gezondheidsproblemen niet aan het mediation proces deelnemen. De andere bestuursleden van Klokk mochten de kolen uit het vuur halen voor hem!
In het programma van as maandag hebben wij gelezen dat alleen Guido spreektijd heeft gekregen. Ondanks het gevoelige karakter hiervan is er met de andere slachtoffer organisaties geen enkel overleg hierover geweest. Het komt er dus op neer dat Guido weer op zijn zelf gebouwde troon wordt gezet door de kerk? Dat is voor ons onverteerbaar! Hij gaat dus weer met de eer strijken! Mocht er een bedankje komen voor de slachtoffer-groepen dan zal er zeker geen onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds VPKK en MCU die volledig hebben gedraaid op vrijwilligers en anderzijds Klokk, met een subsidie van meer dan 1,5 miljoen vanaf 2012 (exclusief de donaties van hetbisdom Rotterdam) waarvan Guido samen met zijn echtgenote een salaris heeft opgestreken van meer dan euro 125.000,00 per jaar!, uiteraard zonder de secundaire arbeidsvoorwaarden en de kosten die in rekening zijn gebracht voor huur van een gedeelte van zijn huis, energiekosten, schoonmaak, administratiekosten enz. (bron begroting Klokk). Komt nog bij dat deze man de afgelopen anderhalf jaar constant verhinderd is geweest, met als excuus gezondheidsproblemen. Om die reden kon hij , zoals hierboven al eerder aangegeven, ook niet deelnemen aan het mediation proces. Nu heeft er blijkbaar een mirakel plaatsgevonden want nu is hij wel in staat 10 minuten spreektijd in te vullen.
Dit alles heeft ons doen besluiten van deelname af te zien.
Met vriendelijke groet,
(de ene helft; bestuursleden MCU).
PS. Ook als Klabbers een ander bestuurslid afvaardigt gaat dit enkel en alleen om onze kritiek te desavoueren dus het maakt niet uit, hun woorden zijn gekocht. We zijn geen decor in dit pedofiele circus (de andere helft bestuur MCU) "
Leidend tot de conclussie: zeg nooit ich habe es nicht gewusst  als je wordt genaaid weet dan door wie
kun je altijd  de raad opvolgen die als goed katholiek de vader van een voormalig burgemeester van Maastricht zijn zoon gaf bij het uitzwaaien naar de broeders. 

Geen opmerkingen: