donderdag, april 30, 2015

Je zou er toch een CVS van krijgen

Meldpunt seksueel misbruik kerk nu echt dicht 


Het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk is vanaf morgen gesloten. Slachtoffers die nog willen klagen over misbruik in de kerk moeten zich vanaf morgen bij hun eigen parochie of bij slachtoffergroepen als KLOKK melden. Klagen over overleden religieuzen of over zaken die ondertussen zijn verjaard, is formeel niet meer mogelijk.
Het meldpunt werd in 2011 in het leven geroepen, toen er steeds meer naar buiten kwam over seksuele wantoestanden op (kost-)scholen, in kerken en bij katholieke verenigingen. Sinds 2011 zijn ruim 3500 zaken behandeld, laat het meldpunt weten. Er is meer dan 18 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

De Bisschoppenconferentie wilde in juli vorig jaar al stoppen met het meldpunt, omdat er steeds minder klachten binnenkwamen. Maar de rechter bepaalde dat de einddatum te plotseling was gekomen en dat het meldpunt tot 1 mei 2015 open moest blijven. De rest van dit jaar worden nog lopende zaken afgehandeld.
(Bewerkt door: Redactie)

bron

Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik 
29-4-2015


Morgen is er Algemeen Overleg in de kamercommissie van Justitie, van 10 tot 13.00 u. Het overleg is openbaar. Hieronder de notities die we gisteren aan de kamerleden en de minister gestuurd hebben.
Morgen is er Algemeen Overleg in de kamercommissie van Justitie, van 10 tot 13.00 u. Het overleg is openbaar. Hieronder de notities die we gisteren aan de kamerleden en de minister gestuurd hebben.

Geachte kamerleden,

Wij waarderen uw initiatief om de sluiting van de klachtencommissie voor seksueel misbruik in de Rk kerk opnieuw te bespreken in de kamer. Wij verzoeken u te pleiten voor openhouden van de klachtencommissie in de huidige vorm.

Om te beginnen begrijpen wij heel goed en betreuren dat ook, dat dit verleden voor de Rk kerk heel zwaar ligt. Zeker waar het gaat om `guilt by association` die ervaren wordt door religieuzen. 

Onze zorg gaat echter in eerste instantie uit naar de slachtoffers van het geweld en misbruik in hun kinderjaren. Zij moeten niet degenen zijn die dat gewicht nog steeds te dragen krijgen. In die gevallen waar de kerk als organisatie verantwoordelijkheid neemt voor het misbruik, neemt dat de last weg bij zowel de individuele slachtoffers als de individuele religieuzen. Daarbij is extern toezicht door de politiek onmisbaar.

Graag willen wij u daarom de volgende overwegingen voorleggen.

In het voorzittersoverleg van Klokk met BC en KNR zijn wij niet vertegenwoordigd. Het besluit tot sluiting van de klachtencommissie komt niet voort uit het belang van de slachtoffers.

Op 14 maart j.l. tekenden 53 vrouwen een verzoek aan BC en KNR om de huidige klachtencommissie open te houden, en de belofte van openheid waar te maken. Aanwezigen vertelden wat erkenning voor hen heeft betekend, andere aanwezigen vertelden over de pijn en schade van zwijgen en ontkenning. (bijlage 1)

Na heropening van de klachtencommissie voor seksueel misbruik zijn er 150 nieuwe meldingen binnengekomen. 

Er zijn nog steeds veel verborgen slachtoffers. Dat blijkt uit dadergeschiedenissen, uit de cijfers van onderzoek en klachtencommissie. En uit het zwijgen bij kerkelijk gezag en omstanders in de parochies. Er is openheid beloofd bij de aankondiging van de sluiting van de klachtencommissie, maar er is geen openheid gegeven, integendeel, getuigen werd opnieuw het zwijgen opgelegd. (Bijlage 2)

Ontkenning leidt tot onbegrepen lichamelijke en psychische klachten en kostbare, niet passende hulpverlening. 

Externe experts zijn onmisbaar. Herstelbemiddeling blijkt de beste resultaten te geven.

 Zonder klachtencommissie als stok achter de deur blijkt herstelbemiddeling echter niet geaccepteerd te worden.

Congregaties verzaken in preventie wanneer het gaat om leden die hier, en in andere landen, nog steeds volop in de gelegenheid zijn zich aan kinderen te vergrijpen.

Als sluiting van de klachtencommissie onvermijdelijk is, doen wij een beroep op de volksvertegenwoordigers om zonder vrijblijvendheid beleid te ondersteunen dat aansluit bij internationale ontwikkelingen voor herstelrecht, passende zorg, ondersteuning van selfmanagement en lotgenotenwerk. 

Tevens willen wij u verzoekende de sterke lobby van de kerk te weerstaan en toch nogmaals bij de kerk aan te dringen op het openhouden van de klachtencommissie.

Als dat niet mogelijk is dan vragen wij u erop toe te zien dat slachtoffers niet opnieuw afhankelijk gemaakt worden van de kerk. Dat betekent dat de keuze voor bemiddelaars aan de slachtoffers wordt gelaten, dat zij voor bemiddeling kunnen kiezen voor best practices op dit gebied waarmee ervaring is opgedaan, en dat het onafhankelijk meldpunt hierbij toezichthouder wordt.

Daarnaast willen wij u verzoeken erop toe te zien dat bij de slotactie gesprekken worden aangeboden door een onafhankelijke partij die gekwalificeerd is voor dit soort moeilijke gesprekken, en dat voor gedane schade niet per standaardbrief excuus wordt geboden.(Bijlage 3)


Namens het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik,

Maud Kips

Annemie Knibbe


Meldpunt misbruik katholieke kerk gaat dicht

30-4-2015

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk gaat 1 mei dicht. Slachtoffers kunnen er dan niet meer terecht om nieuwe meldingen van misbruik te doen.


Een deel van de Tweede Kamer wilde dat het meldpunt langer open zou blijven, maar volgens minister Van der Steur wordt het tijd om er een punt achter te zetten. "Er werken daar mensen die niet veel meer te doen hebben."Het meldpunt zal volgens Van der Steur nog zeker een jaar blijven bestaan om bestaande meldingen af te handelen, maar geen nieuwe meldingen meer noteren. Daarna zal het helemaal verdwijnen. Slachtoffers die alsnog melding willen doen, kunnen bijvoorbeeld terecht bij slachtoffergroepen. De minister zei dat ook zij moeten kunnen rekenen op hulp en erkenning en in sommige gevallen op een schadevergoeding. Het Meldpunt Seksueel Misbruik bestaat sinds 2011. Sindsdien zijn er ruim 3.500 meldingen binnengekomen, met name over misbruik in de jaren vijftig en zestig. Ongeveer de helft is omgezet in een klacht. Er is bijna 18 miljoen euro aan schadevergoedingen uitbetaald. De commissie-Deetman, die het seksueel misbruik in de katholieke kerk onderzocht, constateerde destijds dat er in totaal tussen de 10.000 en 20.000 misbruikslachtoffers zijn. Het was eerst de bedoeling dat het meldpunt op 1 juli 2014 zou sluiten. Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik vocht die datum aan. De rechter bepaalde in kort geding dat het tot 1 mei 2015 open moest blijven. Bron: NOS

Geen opmerkingen: