vrijdag, juni 21, 2013

Hof van Cassatie van België; KIB 6, nu met Roger Vangheluwe - Bye, Bye Aartsbisdom/Danneels? Weinig is wat het lijkt.


Bericht 20/06/2013 – 

Weinig is wat het lijkt. Daarom een poging om het Arrest van het Hof van Cassatie van 18/06/2013 over de verdwijning van PV's te lezen als niet- jurist. De memories van toelichting worden in het arrest als bijlagen beschouwd.

1. Het arrest van het Hof van Cassatie m.b.t. de verdwijningen pv's

1.1. bijgevoegd via  (nog niet bijgewerkte site )   Operatiekelk.be

 Documenten :   
Arrest Hof van Cassatie 18/06/2013 met 2 bijlagen: 
       - Memorie Jan Hertogen
       - Vordering Openbaar Ministerie
1.2. Oeps, Vangheluwe vergeten uit te nodigen  L... P.... en J.... D....*  van het federaal parket hadden vergeten Roger Vangheluwe uit te nodigen op het KIB over de verdwijingen op 05/02/2013, overeenkomstig artikel 235bis, hetzelfde artikel op basis waarvan Van Steenbrugge en ikzelf gelijk kregen voor Cassatie om het vonnis van het eerste KIB van augustus 2010 over operatie kelk te vernietigen. Niets nieuws onder de zon, alleen een voorkoombare nalatigheid van het federaal parket.

1.3. Bye, Bye Aartsbisdom en Danneels?

Zullen het Aartsbisdom en Danneels nog uitgenodigd worden bij de volgende behandeling van de verdwijningen pv's voor een nieuw samengesteld KIB? Een goed deel van het rekwisitoor van het Openbaar Ministerie ging erover om te bewijzen dat het Cassatieberoep vanwege Aartsbisdom en Danneels niet ontvankelijk waren én dat hun aanwezigheid op het KIB dat de zaak behandeld had onterecht was. Aartsbisdom en Danneels zijn nog nergens in beschuldiging gesteld en kunnen ook niet er mee gelijk gesteld worden; zo zegt het Openbaar Ministerie, er is daarbij geen enkele burgerlijke partijstelling of klacht tegen hen ingesteld. Zij zijn dus in geen enkel opzicht betrokken partij zo concludeert het Openbaar Ministerie. In een aparte nota heeft advocaat Keuleneer zich uit die houdgreep proberen te bevrijden.

Wij begrijpen er uit dat, samen met de volledige nietigheid van de inbeslagnames bij Aartsbisdom en Danneels de juridische vertegenwoordigers van de slachtoffers nagelaten hebben om een rechtstreeks klacht in te dienen tegen de kerk, Aartsbisdom en Danneels. Komen, met het eventueel weren van Aartsbisdom en Danneels uit het strafonderzoek, in feite de burgerlijke procedure in Gent ook zonder voorwerp?

In het arrest van het Hof van Cassatie worden Aartsbisdom en Danneels wel vermeld als 'voorheen verzoekers tot opheffing onderzoekshandelingen'. Zien of zij nog uitgenodigd worden op het volgende KIB of is het Bye, Bye voor hen en de kerk.

1.4. De memorie van eiser III (met ondermeer kort verslag van vorige KIB-verdwijningen)

"Eiser III (Jan Hertogen) voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht 4 grieven aan.'' zo staat in het arrest, dat vervolgt met "de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op het cassatieberoep van de eiser II brengt ook de vernietiging van de beslissing in zoverre zij betrekking heeft op de eisers I en III. De middelen en grieven kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing leiden. Zij behoeven geen antwoord." 


 Omgekeerd, zo begrijpen wij, leiden de middelen en grieven van eisers I en II wel tot cassatie met verwijzing en zal het nieuwe en anders samengesteld KIB op hun middelen en grieven; en deze van alle andere partijen, moeten antwoorden gezien het een volledige cassatie betreft. Enige info over cassatie zonder verwijzing.

In de conclusies van het Openbaar Ministerie werd kort ingegaan op de ontvankelijkheid en de grieven van eiser III. 


 "Maar ook hier blijft de vraag of de eiser III toch niet enig belang kan hebben bij zijn cassatieberoep" zo stelt het OM, "nu het bestreden arrest oordeelt dat de procedure door geen enkel gebrek is aangetast en de eiser II! aanvoert dat er geen zekerheid is omtrent de volledigheid van het strafdossier en de kamer van inbeschuldigingstelling dit niet kon nagaan aan de hand van de door haar gebruikte onderzoeksmethode, die niet voldoende betrouwbaar was. De eiser III heeft dus kritiek op het gebrek aan interne coherentie van de motivering die uiteindelijk heeft geleid tot de conclusie dat de procedure door geen enkel gebrek is aangetast. Om die redenen meen ik dat de eiser III wel degelijk een belang heeft bij zijn cassatieberoep en dat dit cassatieberoep derhalve ontvankelijk is." 

De interne coherentie en de betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode wordt dus door het OM aan de orde gesteld, en daar was het ons om te doen, dwz een steekproef houden in 1 arrondissement (Brussel) en nalaten om de volledigheid van het dossier schuldig verzuim na te gaan voor de 26 andere arrondissementen laat geen enkele conclusie toe voor het geheel. 

Men kan zich afvragen waarom de andere slachtoffervertegenwoordigingen zich daar geen zorgen om maken. Zien of zij dit in het nieuwe KIB dit nu wel aan de orde zullen stellen.


2. Het nieuw samengesteld KIB over de verdwijningen pv's: 
een Shakespeariaans drama?

Wie zijn genodigd als deelnemers aan de 2de act:

  1. Het anders samengesteld Hof bestaande uit drie rechters
  2. L.   P.../J..  D....* van het federaal parket als Openbaar Ministerie
  3. Het Aartsbisdom en Danneels en hun advocaat Keuleneer indien nog uitgenodigd
  4. Roger Vangheluwe en z'n advocaat Van Cauter
  5. Van Steenbrugge, Mussche, Mees namens 69 Burgerlijke partijen slachtoffers
  6. Andere individuele slachtoffers Burgerlijke Partijen waaronder mezelf.
  7. Wim De Troy, oud- onderzoeksrechter
  8. P... C...*, oud-griffier
  9. B...  B....*, in het eerste KIB opgeroepen door C*  die zonder hem geen verklaring zal afleggen
10. Colette Callewaert, huidige onderzoeksrechter 'operatie kelk'
11. Huidig griffier die een aantal maanden de gang van zaken onder De Troy heeft kunnen observeren.

Maar allicht zal ook dit nieuwe KIB geen journalistiek activiteit losweken om bv eens na te gaan hoe een en ander aan elkaar te rijmen is. Wie neemt het deksel eens weg van de stinkende pot die operatie kerk van in het begin geweest is. Of houdt men het lot van Dirk Tieleman in gedachte die hiertoe een poging gedaan heeft en vervolgens door iedereen genegeerd en verzwegen werd.

3. Het belangrijkste is gebeurd voor de slachtoffers

Intussen, en dat mag wél een troost zijn, heeft de kerk haar boontjes gedopt in de Arbitragecommissie, een soort commissie Adriaenssens light die voor heel wat slachtoffers erkenning en heling gebracht heeft. Evenzo voor de 10 contactpunten van de kerk die ook in de toekomst een opvang en perspectief bieden voor slachtoffers.

 


4. Het volledige deficit van het gerecht

De absoluut negatieve kant van dit verhaal is dat de meldingen van slachtoffers bij Adriaenssens, de aanvragen bij de arbitragecommissie en de meldingen bij de 10 contactpunten volledig buiten beeld van het gerecht blijven, of er zouden opnieuw inbeslagnames moeten zijn bij de arbitragecommissies en de contactpunten.


 Op een aantal (nieuwe) meldingen na van slachtoffers bij het gerecht na de nietigverklaring van de in beslag genomen dossiers, blijft de overgrote meerderheid van de gevallen van seksueel misbruik in een pastorale relatie buiten beeld van het gerecht. Bij de commissie Adriaenssens was er nog toegang van het gerecht tot alle dossiers, nu kan het gerecht nergens meer aan, niet aan de 627 van de arbitragecommissie noch aan de 250 van de kerkelijke contactpunten. 

Enkel de kerk is nog in de mogelijkheid om deze af te punten en nog een daderpopulatie op te maken alsmede na te gaan hoeveel van de Adriaenssens-dossiers terug gekomen zijn in de arbitragecommissie en de contactpunten. Maar daar is, en niet door de kerk, voor eeuwig het zwijgen over opgelegd.

In feite is deze vaststelling niet alleen het deficit van het gerecht maar ook van wie het (gerechtelijk) belang van de slachtoffers heeft menen te verdedigen in de illusie 'eindelijk recht te doen zegevieren'.

5. En nog dit 


Op 07/06/2013 ben ik 'dringend, uitgebreid en ten gronde' verhoord over het vrijgeven van elementen uit het pv van Calewaert mbt de verdwijningen van pv's. Ik heb verklaard dat ik art. 460ter gerespecteerd heb en conform aan art. 61ter, §4 gehandeld. Daarbij vond ik het verhoor tergend en roekeloos. Het verhoor vond plaats in opdracht van Procureur des Konings Jos - dat is dan jammer voor de slachtoffers - C...* van Brussel.

 
Jan Hertogen.* Namen hier als weinig opportuun voor buitenlanders, 't is zonder buiza potentieel al  schandalig  genoeg,  weggehaald. 

Adriaenssens: Naast meldingen van 6 pogingen tot pleegden minstens  13 slachtoffers  zelfdoding     KLIK

Geen opmerkingen: