donderdag, juni 06, 2013

deze vuist op deze vuist


MECHE­LEN (RKnieuws.net) — Ook het Hof van Cas­satie beschouwt nu de huis­zoekin­gen die op 24 juni 2010 in het kader van de fameuze  “Oper­atie Kelk” in de kan­toren van het aarts­bis­dom Mechelen-Brussel en de privé­won­ing van kar­di­naal God­fried Dan­neels wer­den ver­richt als een “fish­ing expe­di­tion”. Het oordeelde eind vorige maand defin­i­tief dat de Brus­selse kamer van inbeschuldig­ing­stelling eerder terecht die stukken nietig verk­laarde en uit het onder­zoeks­dossier liet ver­wi­jderen. Er was namelijk opzettelijk getra­cht om door inbeslagne­m­ing van een groot aan­tal willekeurige doc­u­menten bewi­jzen te verza­me­len van veron­der­stelde mis­dri­jven waar­voor geen aan­wi­jz­ing bestond. En dat is onwet­tig, want in tegen­stelling tot wat wel eens wordt gedacht, vol­staat voor een huis­zoek­ing en inbeslagne­m­ing niet zomaar een bevelschrift door de onder­zoek­srechter afgeleverd. Het moet met rede­nen zijn omk­leed. Dat stelt hoof­dredac­teur Geert De Ker­pel deze week in het chris­telijk opinie­week­blad Tertio.

Merk­waardig genoeg was dit arrest amper enkele lij­nen in de pers waard. Wat een ver­schil met de immense media-aandacht waarop de huis­zoekin­gen des­ti­jds kon­den reke­nen. De “vliegende dozen” die het team van onder­zoek­srechter Wim De Troy door de ramen van het aarts­biss­chop­pelijke paleis gooiden, de kar­di­naal die onder het oog van de spiedende camera’s naar de kathe­draal werd geloodst om er een graf aan te wijzen waarin geheime dossiers ver­bor­gen zouden zit­ten: even­veel krachtige beelden die op het netvlies wer­den gebrand en een even­wichtige oordeelsvorm­ing van de pub­lieke opinie danig onder druk hebben gezet. Nochtans kan deze uit­spraak van het hoog­ste rechtscol­lege van ons land niet wor­den onder­schat. Want na alle heisa bekrachtigt het finaal en eens te meer een van de basis­principes van onze recht­staat: nie­mand mag het slachtof­fer wor­den van ille­gale onder­zoeks­daden.

Al even opmerke­lijk was de reac­tie van advo­caat Wal­ter Van Steen­brugge en hoogler­aar Joachim Meese (UA) die slachtof­fers van sek­sueel mis­bruik in een pas­torale relatie verdedi­gen. Zij beschuldig­den prompt Cas­satie van klassen­justi­tie. Meese liet op de radio (Nieuwe Feiten) zelfs, scher­mend met de Anti­goon­toets, in het mid­den dat er miss­chien wel duis­tere krachten in het voordeel van de kerk aan het werk waren. Altijd bew­erend dat recht moet geschieden, is hét basis­principe van de recht­staat voor deze pleit­ers blijk­baar plots van geen tel meer: iemand is onschuldig tot het tegen­deel is bewezen. Laat staan dat processen in de media wor­den gevo­erd. We staan hier overi­gens ook ver van cor­recte jour­nal­istiek, want aan de gra­tuit beschuldig­den werd geen kans tot wed­er­wo­ord gebo­den.

Intussen tra­chten de ver­ant­wo­ordelijken van de Bel­gis­che kerk vooral te werken aan ver­zoen­ing en heling met wie is mis­bruikt in een pas­torale relatie. In elk bis­dom wer­den zelfs opvang­pun­ten opgericht voor slachtof­fers van inmid­dels ver­jaarde en dus niet-juridisch ver­vol­gbare feiten. Tegelijk werkt de kerk volop mee met het cen­trum inzake arbi­trage voor sek­sueel mis­bruik. Hon­der­den slachtof­fers hebben zich al gemeld en hon­derd­duizen­den euro uitk­erin­gen wer­den al toegek­end. Wordt hier­mee het aangedane leed goedge­maakt? Hele­maal niet, maar het toont wel aan dat de katholieke kerk zich in ons land niet wegstopt achter juridis­che pro­ce­dures. En zo hoort het ook. Sek­sueel mis­bruik is kwaad en zonde van de erg­ste soort. Begaan door verte­gen­wo­ordi­gers van de katholieke kerk, slaat het ook nog eens de bodem zelf van onder al waar de instelling voor staat. Dag na dag moeten de kerke­lijke ver­ant­wo­ordelijken nu verder bewi­jzen dat het hen menens is met hun nieuwe beleid voor pre­ven­tie, sanc­tie en her­s­tel.

Tegelijk is het even­zeer in het belang van slachtof­fers dat advo­caten hen geen zaken meer voor­spiege­len die toch niet hard kun­nen wor­den gemaakt. Het leidt alleen maar tot nieuwe teleurstellin­gen en nog meer ellende.Geen opmerkingen: