donderdag, mei 07, 2015

Bisschoppen danken expertenpanel voor hun eindrapport Adoptie

BRUSSEL (KerkNet/IPID) - In een zo-even gepubliceerd persbericht danken de bisschoppen de leden van het expertenpanel Adoptie voor hun eindrapport. Het panel van experts werd opgericht door Vlaams minister Jo Vandeurzen. Aanleiding vormde de hoorzittingen over de problematiek van de al of niet gedwongen adopties in Vlaanderen die de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) in het Vlaamse parlement organiseerden. Het expertenpanel, dat minister Vandeuzen moet adviseren over het te voeren beleid, stelde maandag zijn eindrapport 'Wegen tot erkenning en herstel bij gedwongen adopties' voor.
De integrale tekst van de reactie van de bisschoppen luidt als volgt.

"De bisschoppen danken de leden van het expertenpanel voor hun eindrapport. Ze steunen de daarin geformuleerde aanbevelingen en engageren zich voor de uitvoering ervan, met inbegrip van excuses, samen met alle andere instellingen, diensten en personen die bij de problematiek betrokken zijn.

De bisschoppen hebben ondertussen met Kind & Gezin afgesproken dat een vertegenwoordiger van Kind & Gezin, samen met een afgevaardigde van de Bisschoppenconferentie alle instellingen zullen bezoeken waarin adopties hebben plaats gevonden met de vraag om al hun archiefmateriaal over te maken aan Kind & Gezin om zo moeders te helpen in de zoektocht naar hun kind en kinderen op zoek naar hun moeder. Ondertussen hebben ‘Ten Anker’ (Oostende), de Zusters der Kleinen (Borgerhout) en de zusters van de Kindsheid Jesu die werkzaam waren in Tamar (Lommel) al hun volle medewerking toegezegd.

De bisschoppen hopen op deze manier concreet bij te dragen in het verzachten van de pijn die een moeder lijdt als ze haar kind niet terugvindt en van een kind op zoek naar zijn moeder."

Geen opmerkingen: