zaterdag, juni 07, 2014

heremiet in de muren van Jericho: ¨ik wist wel dat het over een tostie ging, hoor¨ Weten jullie wel wat je doet Danneels Pastoralia 2005 - 2010


De
priester:eucharistieenverzoening

De priester: eucharistie en verzoening
MECHE­LEN (RKnieuws.net) — Wie aan de priester denkt, denkt meteen aan de eucharistie. Maar er is een ander dienst­werk van de priester dat op de achter­grond dreigt te ger­aken: de dienst van de ver­zoen­ing en de barmhar­tigheid.
Dit schri­jft kar­di­naal God­fried Dan­neels in Pas­toralia, het beleids– en infor­matieblad van het aarts­bis­dom Meche­len– Brus­sel.

De praxis van het biecht­sacra­ment staat onder­aan op de lijst van zijn pas­torale bezighe­den. Maar het gaat om meer dan om de biecht alleen. Over de hele lijn hoort de priester de bood­schap­per van de barmhar­tigheid te zijn en de bemid­de­laar van de vergev­ing. De priester staat in het hart van de ver­zoen­ing en de vergev­ing.

Kar­di­naal Dan­neels wijst erop dat het drin­gend nodig is dat de gemeen­schap weer de kracht van de per­soon­lijke, sacra­mentele biecht terugvindt. ‘Het biecht­sacra­ment schenkt ruimte, ver­ruimt het hart, schenkt geweten­srust en vrede. Het is een diepe ther­a­pie voor psy­che en ziel’.

Terug­val biecht­prak­tijk

De kar­di­naal vraagt zich af hoe de terug­val van de biecht­prak­tijk te verk­laren is. Er zijn wellicht meerdere oorza­ken. Maar de diep­ste reden zal wel zijn dat de blik van het geloof op wat zonde, vergif­f­e­nis, barmhar­tigheid, sacra­mentele dienst van de priester … zijn, ver­duis­terd is.

Kar­di­naal Dan­neels wijst er verder onder meer op dat de biecht niet kan los­ge­maakt wor­den uit de biotoop van het geloof. Hij wijst er ook op dat ver­zoen­ing in het chris­ten­dom veel ruimer en breder, hoger en dieper is dan de beperkte ruimte van de biecht­stoel.

Eucharistie

De auteur staat ook uit­ge­breid stil bij de eucharistie. In deze tijd wordt de eucharistie voor­namelijk als een maaltijd waargenomen door de doorsnee gelovige. De hele con­text van ‘gave’ en ‘zelf­gave’ die erop volgt kri­jgt echter amper aan­dacht, aldus de kar­di­naal. De eucharistie is duidelijk een offer en het sacra­ment van de een­heid. Het is de priester die door de eucharistie en door het ver­zoen­ingssacra­ment plaat­sneemt in het grote werk van de kos­mis­che ver­zoen­ing: God en de mensen en ook alle span­nin­gen, tegen­stellin­gen … om alle con­flicten tot een oploss­ing te bren­gen en de vrede te stichten in het hele hee­lal. Dat alles heeft Chris­tus aan zijn priesters toev­ertrouwd.

Geen opmerkingen: